Uriktige opplysninger i egenerklæringsskjema ved boligselgerforsikring(eierskifteforsikring) kan medføre regressansvar etter FAL §§ 4-2, jf 4-1.

Dette har Høyesterett nå fastslått i dom av 28.10.2021, HR-2021-2102-A. Dersom boligselger kan legges mer enn lite til last for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i egenerklæringsskjemaet vil forsikringsselskapet kunne kreve avkortning eller regress i medhold av FAL §§ 4-2, jf 4-1.

Produktet boligselgerforsikring er svært populært og tegnes i dag av ca 90 % av alle boligselgere. Forsikringsproduktet skal ivareta de private boligselgerne sitt kontraktsrettslige mangelsansvar etter avhendingsloven, og dekker kjøpers eventuelle krav på prisavslag, erstatning og heving.

Ved inngåelsen av boligselgerforsikring må boligselgeren besvare en rekke spørsmål om boligen i et såkalt egenerklæringsskjema. Ved signeringen av egenerklæringsskjemaet bekrefter normalt boligselgeren at opplysningene som er gitt i skjemaet er korrekte og at de er avgitt etter beste skjønn.

Skjemaet inngår deretter som grunnlag for inngåelsen av forsikringsavtalen med forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet foretar ingen konkret vurdering av risiko ved inngåelse av forsikringsavtalen, men inngår avtalen i tillit til at det boligselgeren har opplyst er riktig.

For kjøperen av boligen vil egenerklæringsskjemaet fra selgeren inngå som en del av selgers opplysninger om eiendommen. Stemmer ikke opplysningene i skjemaet, kan det utløse mangelskrav.

Det har ikke vært omstridt at uriktige opplysninger i egenerklæringsskjemaet vil kunne medføre et regressansvar for boligselger/forsikringstaker, men det har frem til nylig vært uklart om regresspørsmålet reguleres av FAL §§ 4-2 jf 4-1 (om manglende overholdelse av opplysningsplikten ved inngåelse av forsikringsavtalen) eller om det er avkortningsregelen i FAL § 4-9 om fremkalling av forsikringstilfelle som måtte anvendes. De to regelsettene har ulikt skyldkrav og for utfallet av forsikringsoppgjøret vil det derfor ha betydning hvilket av disse som kommer til anvendelse.

Mens FAL § 4-9 krever forsett eller grov uaktsomhet krever FAL §§ 4-2 jf. 4-1 at forsikringstakeren ikke bare kan legges lite til last. Det skal altså mer til for at forsikringsselskapet skal kunne kreve regress etter § 4-9 enn etter §§ 4-2 jf. 4-1.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om §§ 4-2 jf. 4-1 kan komme til anvendelse på boligselgers opplysninger i egenerklæringsskjemaet når forsikringsselskapet ikke har brukt opplysningene til en konkret vurdering av risikoen ved inngåelsen av avtalen, jf. HR-2021-2102-A note 39.

Høyesterett tok utgangspunkt i bestemmelsens ordlyd;

«(40) Ordlyden krever at de etterspurte opplysningene kan ha betydning for selskapets risikovurdering – ikke at de faktisk har en slik betydning. Det fremgår heller ikke at selskapet må foreta en konkret vurdering av risikoen.»

Høyesterett gikk deretter gjennom det øvrige rettskildebildet og fant både i forarbeider, underettspraksis og juridisk teori støtte for at bestemmelsen kunne anvendes-.

Høyesteretts flertall på 4 dommere anførte også til støtte for sitt syn at;

« (55) Også prevensjonshensynet og hensynet til at forsikringstakeren er nærmest til å bære risikoen for egen opplysningssvikt, taler for at avkortningsregelen i § 4-2 kommer til anvendelse ved uriktig utfylte egenerklæringer. Ved utformingen av avkortningsreglene ble det lagt vekt på at «de skal virke preventivt og at de ikke må komme i strid med solidaritetstanken innen forsikring», jf. Ot.prp.nr.49 (1988–1989) side 55. Også i Rt-2008-1078 avsnittene 33 følgende ble hensynet til «hvem som bør bære det endelige ansvaret» tillagt vekt ved vurderingen av selskapets direktekrav mot takstmannen og dennes forsikringsselskap.»

Som følge av dette ble anken fra boligselgeren/forsikringstakeren forkastet, og forsikringsselskapet fikk medhold i sitt krav om å få dekket erstatningsutbetalingen til boligkjøperen på kr 741.093,-. I tillegg måtte boligselgeren dekke sakskostnader for 3 instanser med til sammen kr. 920.000,-.

Vi i Kogstad Lunde & Co bistår forsikringsselskapene innen alle forsikrings- og erstatningsrettslige saksområder, herunder eierskiftesaker. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand.

Advokat Stian Thommesen
Tlf 23 35 88 18
st@klco.no
Stian