Høyesterett har i dom 13.9.2022 avgjort en sak som gjaldt bankens ansvar overfor en kunde etter at svindlere forledet kunden til å gi opplysninger som førte til fire uatoriserte betalinger fra hennes konto. Hovedspørsmålet var hvordan forsettsvilkåret i finansavtaleloven § 35 tredje ledd tredje punktum skal forstås.

Bank-ID er personlig og skal ikke overlates til, eller brukes av, andre enn kunden. Koder, passord og andre sikkerhetsprosedyrer skal ikke røpes for noen, heller ikke for politiet, banken eller husstandsmedlemmer. Kunden ble kontaktet av svindlere som ga seg ut for å være ansatte i banken. Svindlerne ba om fødselsnummer, kode fra Bank-ID og passord. Kunden oppga koden flere ganger, men fikk som følge av en SMS fra banken mistanke om at hun kunne ha vært utsatt for et svindelforsøk. Hun kontaktet banken som greide å forhindre at deler av de uatoriserte overføringene ble gjennomført. Det oppstod likevel et tap på kr. 153 240.

Banken er etter finansavtaleloven § 35 første ledd ansvarlig for tap som følge av uatoriserte betalingstransaksjoner. Unntaket i § 35 tredje ledd innebærer bla. at kunden likevel blir ansvarlig for tapet ved brudd på de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet, jf. finansavtaleloven § 34 første ledd. Det ble i dommen lagt til grunn at handlingen var forsettlig, men at kunden ikke var klar over pliktbruddet. Bankens anførsel om at forsettlig handling var tilstrekkelig for ansvar ble avvist. Forsettet må omfatte også pliktbruddet for at kunden skal bli ansvarlig for tapet. Siden kunden i saken trodde hun snakket med en representant for banken og ikke visste at hun etter avtalen ikke hadde anledning til å gi kode og passord til ansatte i banken hadde hun ikke handlet med tilstrekkelig forsett.

Partene var enige om at kunden hadde handlet med grov uaktsomhet og hun var derfor selv ansvarlig for kr. 12 000 av tapet, jf. finansavtaleloven § 35, tredje ledd andre punktum. Resten av tapet måtte banken dekke.

Advokatfirma Kogstad Lunde & Co jobber spesialisert innen forsikrings- og erstatningsrett. Har du spørsmål knyttet til svindel med Bank-ID eller andre problemstillinger innenfor våre fagfelt hører vi gjerne fra deg. Kontakt oss på tlf. 23 35 88 10 eller advokat@klco.no.

Les dommen her.

Jan
Advokat (H) Jan Aubert – 22.09.2022