Dom fra Høyesterett 01.03.2018 - Skl. § 1.5 nr. 1 og aksept av risiko
Høyesterett har avsagt en prinsipielt viktig som gjelder krav om erstatning etter en rideulykke og forholdet til aksept av risiko. Spørsmålet i saken var om skadeserstatningsloven (skl.) § 1-5 nr. 1 åpner for ansvarsbortfall basert på aksept av risiko, og om skadelidte må anses å ha akseptert risikoen for den skaden hun ble påført. Høyesterett kom til at ansvar etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr. 1 kan falle bort på grunn av aksept av risiko, til tross for at ordlyden ikke gjør noe unntak for dette. Høyesterett kom til at omstendighetene rundt rideturen i denne konkrete saken ikke ga grunnlag for at skadelidte kan anses å ha akseptert risikoen. Les mer på vår hjemmeside

Nye regler om barneerstatning i kraft fra 01.03.2018
Stortinget vedtok i 2015 endringer i skadeserstatningsloven om standardisert inntektstapserstatning til barn (skl. § 3-2a). Lovendringen har nå omsider trådt i kraft med virkning fra 1. mars 2018. Les mer om de nye reglene om barneerstatning på vår hjemmeside.

Våre kurs i mars og april 2018:

Vi har fortsatt ledige plasser. Trykk på teksten for ytterligere opplysninger og påmelding!
20.03.2018 - Fagdag i personforsikring
19.04.2018 – GDPR og forsikring

Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vi skal være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner. Kogstad Lunde & Co tilbyr: RådgivningSaksbehandlingProsedyreForedrag/kurs. Vi samarbeider med Lawfirm Kennedys som har hovedkontor i London, og kan følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.