Vi streamer alle våre foredrag, og opptakene legges deretter inn i vårt videoarkiv. Det er dermed mulig for deg å se det foredraget du vil, når du vil og hvor du vil.

Du kan kjøpe individuell tilgang til enkeltforedrag i katalogen, og du kan kjøpe et individuelt abonnement som både gir deg digital tilgang til alle foredragene i katalogen samt digital tilgang til alle foredragene som streames i abonnementsperioden (enkelte heldags- eller flerdagsseminarer som vi arrangerer i samarbeid med andre er unntatt fra abonnementsordningen).

Priser for digital tilgang til enkeltforedrag som ligger i vårt videoarkiv:
- Foredrag som varer inntil 60 minutter koster kr 800. Foredrag som varer over 60 minutter koster kr 1.100.
- Heldagswebinarer som inneholder flere foredrag koster kr 3.490 for én dag/kr 5.990 for to dager.

Individuelt abonnement på digital tilgang koster kr 600 per mnd. Det gjelder for 6 måneder ad gangen og fornyes automatisk dersom du ikke sier det opp.
Dersom du/din arbeidsgiver er kunde hos oss, får du ekstra abonnementsfordeler, herunder muligheten til fysisk deltakelse på foredragene uten ekstra kostnad – se ikonet om firmaabonnement.

Bare ta kontakt med oss på advokat@klco.no og si oss hvilket foredrag/webinar du ønsker å se, så gir vi deg tilgang til dette i en hel uke.

Dersom dere ønsker å kjøpe en «avdelingstilgang» som gir dere mulighet til å vise foredrag én gang på storskjerm i lokalene deres (for så mange deltakere dere måtte ønske), er prisen 7 x prisen på enkelttilgang. Er dere flere enn 7 personer, lønner det seg altså å kjøpe en slik avdelingstilgang (men den gir mindre fleksibilitet enn om alle har sin egen tilgang).
Vi trenger navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer til den/dem som skal ha abonnement eller personlig tilgang. Dersom dere skal ha en avdelingstilgang, trenger vi navn, e-post og mobilnummer til den lederen som skal ha tilgang, samt opplysning om hvilken dag dere ønsker å vise foredraget.
Vi har selvsagt lagt til rette for at alle våre foredrag og seminarer skal kunne godkjennes som etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsprogram.


Videoforedragsarkiv per 23.05.24:

Personskade:
- Anvendelse av de fire vilkår i vurdering av årsakssammenheng, 1 t 49 min
- Presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11, andre ledd, 47 min
- Informasjonssvikt etter passkl. § 2 første ledd bokstav a, 1 t 2 min
- Personskadeerstatning - Kapitaliseringsrente og skatteulempe, 1 t 6 min
- Oppdatert medisinsk viten om CRPS, 45 min
- Personskadeerstatning - Årsakssammenheng og de 4 vilkår, 1 t 53 min
- Erstatning for tap av forsørger – hva skiller dette fra personskadeerstatningsretten generelt?(Fagdag i forsørgertaperstatning), 43 min
- Fast kostnad eller særforbruk; hvorfor og hvorfor ikke? (Fagdag i forsørgertaperstatning), 1 t 8 min
- Kan-fradraget; hva hvis man «kan» - og hva hvis man ikke «kan»? (Fagdag i forsørgertaperstatning), 42 min
- Etterlattes plikt til selvforsørgelse – hva ligger i dette i 2023? (Fagdag i forsørgertaperstatning), 53 min
- Unntaksretten til individuell utmåling i yrkesskadesaker (Fagdag i forsørgertaperstatning), 20 min
- Nyere retts- og nemndspraksis om forsørgertap (Fagdag i forsørgertaperstatning), 24 min
- Behandling av personopplysninger ved personskadeoppgjør, 1 t 8 min
- Innføringskurs i personskadeerstatningsrett, 1 t 55 min
- Menerstatning, 53 min
- Hjemmearbeidstap, 59 min
- Strømskader og årsakssammenheng, 1 t 11 min
- CRPS - vurdering av faktisk og rettslig årsakssammenheng, 2 t 5 min
- Tinnitus - vurderingen av faktisk og rettslig årsakssammenheng, 1t 50 min
- Edisjonsplikt i personskadesaker, 57 min
- Årsakssammenheng til tapsleddet, 1t 51 min
- Årsakssammenheng i nakkeslengsaker, 2 t 1 min
- Erstatningsutmåling av inntektstap, 1 t 36 min
-Erstatning for tap av forsørger, 30 min
- Fast kostnad eller særforbruk, 53 min
- Bastrup-tillegget, 55 min
- Rammelånenes inntog, 47 min
- Etterlattes plikt til selvforsørgelse, 40 min
- Nyere retts- og nemndspraksis om tap av forsørger, 1 t 4 min
- Gjenopptak av personskadesak, 55 min
- Menerstatning, 1t 35 min
- Standardisert inntektstapserstatning til barn, 52 min
- Postcommotio og kravet til årsakssammenheng, 1t 53 min
- Foreldelse i personskadekrav - FL § 9, 1 t 26 min
- Skadeserstatningslovens § 3-7, 42 min
- Endringer fra ICD-10 til ICD-11 i diagnostikk av traumerelaterte psykiske lidelser, 1 t 4 min
- Krav om erstatning for psykiske skadefølger, utfordringene ICD-11 vil gi, 47 min
- Regress i yrkesskadesaker; når, mot hvem og hvordan? 48 min
- Fastsettelse av inntektstap for selvstendig næringsdrivende, 1 t 34 min
- Skadelidtes tapsbegrensningsplikt, 1 t 14 min
- Løsningsorientert saksbehandling av personskadesaker, 2 t 14 min
-Renter og skattefrie poster - er det fleksibilitet i sluttforhandlingene? 48 min

Forsikringsrett:
- Ulovlig interesse og hvitvasking, 59 min
- Svik ved skadeoppgjøret jf. fal. § 8-1 fjerde ledd, 1 t 1 min
- Brudd på sikkerhetsforskrift, særlig om avkortningsgraden, 48 min
- Foreldelse av krav på erstatning etter fal, 45 min
- Selskapets erstatningsansvar for brudd på plikter etter fal. herunder bevisbyrde, 49 min
- Gjennomgang av nyere nemnds- og rettspraksis innen forsikringsavtaleretten - skadeforsikring, 1 t 27 min
- Utlevering av opplysninger til NAV, politiet og mellom forsikringsforetak, 1 t 1 min
- Utkontraktering av forsikringsvirksomhet, 1 t 7 min
- Gjennomgang av nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten - skadeforsikring, 59 min
- Årsakssammenheng i forsikringsavtaleretten, 1 t 17 min
- Ansvarsbegrensninger pga. forsikredes helsetilstand jf. FAL § 13-5, 43 min
- Opplysningsplikt ved tegning, 58 min
- Fortsettelsesforsikring jf. FAL § 19-7, 48 min
- Renteplikt etter FAL § 18-4 ved melding i forsikringsforholdet til forsikringstakeren, jf. FAL § 19-9, 36 min
- Gjennomgang av nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten - personforsikring, 56 min
- Elektronisk kommunikasjon jf. FAL § 1-6, 36 min
- Forsikringsformidling – grensekryssende virksomhet, 45 min
- Prekontraktuelle plikter etter FAL del II, 55 min
- Forholdet mellom forsikring- og erstatningsrett i lys av HR-2016-558-U, 1 t 4 min
- Nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten, 1 t 18 min
- Meldefristen i FAL §§ 8-5 og 18-5, 52 min
- Kollektive forsikringsavtaler, 49 min
- Ny FAL - særlig om selskapets informasjonsplikt ved salg, 53 min
- Uriktige opplysninger ved tegning av skadeforsikring jf. FAL §§ 4-1 og 4-2, 45 min
- Tredjepersoners rett etter forsikringsavtalen jf. FAL § 7-1 flg, 34 min
- Gjennomgang av nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten, 1 t 36 min
- Ny lov om forsikringsformidling, 49 min
- Endringer i forsikringsavtaleloven, 59 min
- HR-2021-2404-A FAL §§ 8-5 (2) og 8-6 (3), 43 min
- Yrkessykdom og Covid-19, 55 min
- Bærekraft i forsikring, 48 min
- Avkortning jf. fal §§ 4-8 og 4-9, 48 min
- Foreldelse etter FAL, 1 t 9 min
- Ansvarsforsikring og MVA, 57 min
- Fal § 4-14, 40 min
- Redningsomkostninger FAL § 6-4, 45 min
- Dobbeltforsikring FAL § 6-3, 42 min
- Identifikasjon i skadeforsikring, 51 min
- Gjennomgang av nyere nemndspraksis og rettspraksis innen forsikringsavtaleretten, 1 t 14 min
- Kravet til plutselig og uforutsett i tingskadeforsikring, 47 min
- Personopplysningslovens unntak fra informasjonsplikt og innsynsrett i intern saksforberedelse, 1 t 1 min
- Personvern og GDPR i forsikring (skadeoppgjør), 1 t 53 min
- Utjenlig forsøk i sviksaker - ulovlig interesse og hvitvasking, 1 t 20 min
- Periodisering av forsikringstilfellet, 44 min
- Svik ved tegning av personforsikring, 37 min
- Grov uaktsomhet i ulykkesforsikring, 42 min
- Erstatning for utgifter til juridisk bistand, 1 t 2 min

Ansvar/regress:
- Virksomhetsrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7, 1 t 2 min
- Avvisning av leverandør eller tilbud etter anskaffelsesforskriften, 57 min
- Unntak for ansvar i bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b, 58 min
- Innføring i personvernreglene 1 t 4 min
- Erstatning for brudd på reglene om offentlige anskaffelser, 56 min
- Kommunens håndtering av varslede krav i mobbe- og barnevernssaker, 1 t 51 min
- Regress i entrepriseforhold, 57 min
- Pasientskader - Unntaksbestemmelsen i passkl. § 2 (3), 1 t 4 min
- Medforsikredes vern mot regress i entrepriseforhold, 50 min
- Produktansvar - Ansvarsgrunnlag "sikkerhetsmangel", 1t 2 min
- Ansvar ved gravearbeid, 48 min
- GDPR – Forsikringsskadeoppgjør og regress, 1t 46 min
- Forsettsbegrepet FAL §§ 4-9 og 13-8, 1 t 2 min
- Barns erstatningsansvar i regressrunden, 1 t 18 min
- Styreansvar, 1t 21 min
- Unntaksbestemmelsen i Bal.§ 2 (1) b, jf. HR-2021-822-A, 53 min
- Ansvarsgrunnlag ved sprengningsskader, 1 t 1 min
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Erstatningsutmåling og regressoppgjør, 1t 50 min
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Vurderingen av årsakssammenheng, 2t
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Defineringen av ansvarsgrunnlaget, 1t 48 min
- Gjenoppbygging etter flomskade, 52 min
- Spedisjonsansvar - NSAB 2015 - Fraktførers ansvar for skade, 1 t 48 min
- Regress – hva er det? Hovedregler og utgangspunkter, 23 min
- Regress – forholdet mellom erstatning og forsikring, 35 min
- Regress mot tjenesteyter med kontrollansvar, 38 min
- Knock for knock-klausuler, ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring, 47 min
- Foreldelse av regresskrav, 44 min
- Yrkesskade og RTV-avgift, 14 min
- Dobbeltforsikring og regress, 13 min
- Regress fra og mot utlandet, 25 min

Det lille avbrekket i hverdagen:
- Stretching for kontorkropper, 12 min
- Quiz om forsikringsselskapene, fagdag 18.06.20, 14 min

Det årlige seminaret om det offentliges erstatningsansvar
Disse seminarene er ikke omfattet av abonnementsordningen, men abonnement gir kr 500 i fradrag på kursprisen på kr 5.990 for 2 dager/ kr 3.490 for 1 dag.

Det offentliges erstatningsansvar 2022:

Dag 1
- PTSD etter mangelfull inngripen fra barnevernet eller mobbing i skole, medisinsk gjennomgang, 1t
- PTSD etter mangelfull inngripen fra barnevernet eller mobbing i skole, medisinsk gjennomgang, 45 min
- Foreldelse av erstatningskrav mot kommunen i barnevern- og mobbesaker, 45 min
- Siste års rettspraksis, 1t
- Utmåling av erstatning for skade på barn, 30 min
- Kommunens rolle som rettighets- og pliktsubjekt etter EMK og de erstatningsrettslige følgene av dette, 1t

Dag 2
- Varslingssaker og ansvar etter arbeidsmiljøloven, 1t
- Kommunens ansvar for uaktsom byggesaksbehandling, 45 min
- Raset i Gjerdrum: Samarbeidet med kommunen og forsikringsbransjens bidrag, 1t
- Raset i Gjerdrum: Protector sin rolle og erfaringer, 45 min
- Offentlige anskaffelser i et erstatningsrettslig perspektiv, 1t 30min

Det offentliges erstatningsansvar 2021:

Dag 1
- Hvilke krav kan innbyggerne stille til kvaliteten på kommunaltekniske tjenester og kommunalt eide bygg? 1t
- Ansvar for skade forvoldt av brannvesenet, 45 min
- Forsikringsdekning for fortsatt drift, 45 min
- Hvilke forsikringsdekninger har kommunen egentlig behov for? 45 min
- Kommunens ansvar for skade «som et avløpsanlegg volder», 45 min
- Siste års rettspraksis, 45 min

Dag 2
- Norsk barnevernspraksis og EMD. Hva er status i februar 2021? 45 min
- Bevisvurderingen i mobbe- og barnevernsaker, 45 min
- Mobbesakene i Drangedal, 21 min
- Spørsmålsrunde, 30 min
- Omsorgsovertakelse, sakkyndigoppnevnelse og samvær. De materielle spørsmålene bak HR-2020-663-S, 1t
- Erstatningskrav mot barnevernet begrunnet i omsorgsovertakelse, 45 min
- Praktisk håndtering av erstatningskrav mot kommunen, 45 min