Generelle betingelser for juridiske tjenester hos Kogstad Lunde & Co

Disse betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt i den konkrete sak, i rammeavtale eller annen særskilt avtale med kunden. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

1. Oppdraget

Oppdragets art, omfang, opplysninger om saksansvarlig advokat og ansvarlig partner skal fremgå av oppdragsbekreftelsen. Ansvarlig partner har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppdraget. Gjennomføringen av oppdraget kan overføres til annen advokat hos Kogstad Lunde & Co eller utføres av advokatfullmektig eller andre hos Kogstad Lunde & Co dersom dette anses forsvarlig og hensiktsmessig.

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Kunden kan når som helst avslutte oppdraget dersom ikke annet er avtalt. Kogstad Lunde & Co kan trekke seg fra oppdraget dersom kunden ikke vil følge advokatens råd, dersom kunden ikke betaler avkrevet salær eller omkostninger, forskudd eller utlegg, eller dersom det oppstår en slik situasjon at advokaten etter omstendighetene eller Regler for god Advokatskikk har rett til å trekke seg.

2. Salær, omkostninger og fakturering

Salær for utført arbeid skal fastsettes med bakgrunn i faktisk og registrert tidsforbruk med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Registrering av tidsforbruk skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

For oppdrag som faktureres etter registrert tidsforbruk/medgått tid gjelder p.t. normalt ordinære timepriser mellom NOK. 1.000,- og NOK. 3.000,- eks. mva. avhengig av hvilken advokat som utfører oppdraget, sakens art og kompleksitet, de verdier og interesser saken gjelder, samt det resultatet som oppnås.

Generelle justeringer av vår timepris vil kunne foretas med en måneds varsel. Det gjelder egne satser for saker som dekkes av det offentlige.

Kunden er forpliktet til å betale fastsatt salær med tillegg av merverdiavgift. Kunden skal også betale utlegg/omkostninger som påløper med tillegg av eventuell merverdiavgift.

Kunden er etter nærmere avtale forpliktet til å betale forskudd, normalt minimum NOK 10.000,- til klientbankkonto før Kogstad Lunde & Co begynner å arbeide med oppdraget. Kunden er videre forpliktet til å betale nytt forskudd når innbetalt forskudd er avregnet.

Kunden vil motta faktura hver annen måned dersom ikke annet er avtalt, og det vil bli sendt sluttfaktura ved sakens avslutning. Kogstad Lunde & Co har rett til å avregne fakturert salær og utlegg/omkostninger inklusive merverdiavgift i kundens innestående på klientbankkonto.

3. Fri rettshjelp

Dersom kunden mener å ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp med Kogstad Lunde & Co for en snarlig avklaring. Kogstad Lunde & Co tar kun oppdrag i saker som omfattes av fri rettshjelp etter særskilt avtale.

4. Rettshjelpsforsikring

Dersom kunden har rettshjelpsforsikring som kommer til anvendelse skal Kogstad Lunde & Co’s arbeid og utlegg avregnes slik som avtalt i oppdragsavtalen eller slik som regulert i denne avtalen. Kunden er likevel fullt ut ansvarlig for påløpt salær, omkostninger og merverdiavgift. Kunden er pliktig til å opplyse på eget initiativ om mulige rettshjelpsdekninger han eller hun bør være kjent med.

5. Sakens resultat og saksomkostninger

Selv om Kogstad Lunde & Co har angitt sin oppfatning av saken er Kogstad Lunde & Co ikke ansvarlig for om resultatet blir et annet. Dersom kundens sak ikke fører frem risikerer kunden normalt å bli pålagt ansvar for både egne og motpartens saksomkostninger. Slike omkostninger er kunden alene ansvarlig for å betale for egen regning.

Dersom en rettsavgjørelse eller annen tvangskraftig avgjørelse ender med at motparten pålegges å betale saksomkostninger, men saksomkostningene blir satt lavere enn det beløp som er avkrevet av Kogstad Lunde & Co, er kunden likevel ansvarlig for det overskytende beløp.

6. Sikkerhetsstillelse og formueskadeforsikring

Kogstad Lunde & Co skal ha lovbestemt sikkerhetsstillelse og formueskadeforsikring som dekker eventuelt erstatningsansvar for Kogstad Lunde & Co og dets ansatte/tilsatte.

7. Klageadgang

Dersom kunden har innvendinger mot salær- og omkostningsavregningen, eller på annen måte er misfornøyd med det arbeid som er utført, kan saken bringes inn for Den norske Advokatforenings disiplinærutvalg. Slik klage må inngis innen 6 måneder.

Regler for God advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside