Her finner du opplysninger og artikler som ikke fremkommer under nyheter:

Diverse

2021 - Karoline Stenberg har i dag hatt sin første prøvesak for Høyesterett
25.10.2021 - Uføredekning i barneforsikring – livsforsikring eller annen personforsikring?
12.10.2021 - Operasjonsplikt i lisensforsikring og i erstatningsretten
30.09.2021 - Elektrisk sparkesykkel
19.08.2021 - Den nye advokatloven
26.05.2021 - Når kan tinnitus gi grunnlag for yrkesskadeerstatning?
16.06.2021 - Styremedlemmers erstatningsansvar – fastsettelsen av det økonomiske tapet
2021 - Kogstad Lunde & Co er igjen rangert «Top Tier»
22.03.2021 - Klage/søksmålsfristen i forsikringsavtaleloven § 8-5/18-5 andre ledd
19.03.2021 - Stordalen tapte striden om pandemiforsikring i Oslo tingrett
17.03.2021 - Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader
15.02.2021 - Storbritannias Supreme Court’s dom av 15. januar 2021
27.01.2021 - Lovforslag om endringer i skl. § 3-9
20.01.2021 - FinKN-2020-337 om «ulovlig interesse»
2021 - Ny Partner
04.01.2020 - Overføring av personopplysninger til Storbritannia
2020 - Julehilsen fra KLCO
15.12.2020 - Utsatt for identitetstyveri?
11.12.2020 - Gjenopptak ved yrkesskade.
17.11.2020 - Mistanke om hvitvasking i forsikringsoppgjøret
16.10.2020 - Piloten pliktet å la seg operere
15.09.2020 - Ektepaktens betydning ved samlivsbrudd
17.08.2020 - Har forsikringsselskapene en oppgjørspraksis som strider mot lov og forskrifter?
15.07.2020 - Ny arvelov – de viktigste endringene
26.06.2020 - Erstatning for «svart inntekt»
15.06.2020 - Kan man bli erstatningsansvarlig for sen saksbehandling av et yrkesskadekrav?
28.05.2020 - Formuleringsfelle ved rettsforlik
14.05.2020 - Dom fra Oslo tingrett om larmskade og tinnitus
22.04.2020 - Reiseforsikring og Korona
15.04.2020 -Viktig dom om postcommotio fra Borgarting
2020 - Advokatfirma Kogstad Lunde & Co på nytt topprangert av Legal 500 i fagområdet «Insurance»
07.04.2020 - Helsepersonell som smittes på jobb er nå yrkesskadedekket for konsekvensene av Covid-19
27.03.2020 - Sørget for at pasientjournalen ble slettet – fikk søksmålet sitt avvist
24.03.2020 - Koronakrisens betydning for personskadesaker
17.03.2020 - Unngå «samboerfella»!
18.03.2020 - EIOPAS uttalelse i forbindelse med koronautbruddet
12.03.2020 - Juridiske problemstillinger i lys av Korona
14.02.2020 - Hvilke bevis har en privat medisinsk sakkyndig tilgang til?
20.01.2020 - Kommune frifunnet for erstatningansvar
2020 - Vant i Høyesterett!
2019 - Nytt medlem av Disiplinærutvalget i Advokatforeningen
2019 - God Jul fra Kogstad Lunde & Co
2019 - Julelunsj
2019 - Kogstad Lunde & Co er topprangert i Legal 500
06.02.2019 - NOU om Norsk Naturskadepool
22.12.2018 - IDD i Norge
2018 - KLCO - «top legal practitioners»
13.04.2018 - Kogstad Lunde & Co anbefalt av Legal 500
25.05.2018 - Nye personvernregler (GDPR)
11.03.2018 - Ny standardisert erstatning til barn)
28.11.2017 - Rammeavtale med Regjeringsadvokaten
01.11.2017 - Rammeavtale med Bane NOR
20.07.2017 - EFTA-domstolens dom av 20.07.2017
02.03.2017 - Kogstad Lunde & Co i EFTA-domstolen
02.03.2017 - Negativ kapitaliseringsrente i Storbritannia
06.01.2017 - Nye saksbehandlingsregler i FinKN
06.01.2017 - Finanstilsynets rundskriv 24/2016
11.08.2016 - Finanstilsynets rundskriv 14/2016
11.08.2016 - EU-US Privacy Shield
11.04.2016 - Solvens II
21.05.2015 - Regulering av grunnbeløpet
12.05.2015 - Norsk Forsikringsjuridisk Forening - årsmøte avholdt 30.04.2015
01.03.2015 - Advokat Terje Marthinsen - møterett for Høyesterett

Dommer som tidligere er omtalt på vår nyhetsside

HR-2021-2404-A, 09.12.2021
HR-2021-2102-A, 28.10.2021
HR-2021-822-A, 20.04.2021 - Ansvar etter bilansvarsloven for brann i parkert bil
HR-2021-668- A, 19.04.2021 - SKJEGGKREDOMMEN
01.03.2021 - EFTA-domstolens uttalelse E-5/20
HR-2020-1332-A, 03.07.2020 - Pasientskaderett – informasjonssvikt
HR-2020-1328-A, – 03.07.2020 – Lovvalg ved direktekrav i ansvarsforsikring – «forumshopping»
HR-2020-1194-A, – 24.06.2020 – Dom Høyesterett 08.06.2020
HR-2020-1262-A, – 19.06.2020 – Dom Høyesterett 17.06.2020
HR-2019-2386-A, – 21.12.2019 – Dom Høyesterett 18.12.2019
Dom Asker og Bærum tingrett – 13.12.2019 –
Krav om forsikringsutbetaling etter brann i yacht – forsettlig fremkalt forsikringstilfelle

HR-2019-1969-A, – 11.11.2019 – Dom Høyesterett 24.10.2019
HR-2019-1577-U, – 27.08.2019 – Ankeutvalget 19.08.2019
HR-2019-1153-A, – 18.06.2019 – Gjenopptak av personskadeoppgjør jf. avtalelovens § 36
HR-2019-1079-A, – 07.06.2019 – Krav mot takstmenn etter taksering av bolighus.
18.02.2019 - Forsikringsselskapet frifunnet i «Krankenkasse II»
HR-2019-318-A, – 15.02.2019 – Ansvar for personskade under kjøring med rib
HR-2019-52-A, – 14.01.2019 – Erstatningsansvar for treningssenter
HR-2018-2256-A – 27.11.2018 – Direktekrav i entrepriseforhold mot underrådgiver
HR-2018-2080-A – 30.10.2018 – Pasientskadeerstatning – erstatningsansvar for psykisk skade.
HR-2018-1729-A – 12.09.2018 – Trafikkforsikrers ansvar for oppreisning der bilfører er psykotisk
HR-2018-1612-A – 28.08.2018 – Anvendelse av Forsikringsavtaleloven § 18-5 annet ledd
HR-2018-1281 – 29.06.2018 – Straffeutmåling ved forsikringsbedrageri
HR-2018-1056-A – 06.06.2018 – Pasientskade og bevisvurdering jf. pskl. §3
HR-2018-1014-A – 01.06.2018 – Skl. §§ 1-1 og 3-5
HR-2018-577-A – 23.03.2018 – Regressadgang jf. skl. § 4-2
HR-2018-557-A – 21.03.2018 – Nakkeslengskade og sensitisering
HR-2018-403-A – 01.03.2018 – Skl. § 1-5 nr 1 og aksept av risiko
HR-2017-2414-A – 20.12.2017 – Regress, produktansvar og konstateringstidspunkt
HR-2017-2352-A – 08.12.2017 – Prostitusjoninntekt erstatningsrettslig vern?
HR-2017-1977-A – 18.10.2017 – Skl. § 4-3, jfr. § 4-2 regress i ansvarsforsikring
HR-2017-1073-A – 31.05.2017 – Avhl. § 3-9 og standardhevningsfradrag
HR-2017-687-A – 30.03.2017 – Informasjonsansvar - Pasientskadelovens § 2
HR-2016-2560 – 16.12.2016 – BAL § 4
EMD avgjørelse 335/2016– Lovligheten av observasjon i Sveits
Dom fra britisk Høyesterett – 03.08.2016 – Bilansvar – skadet i Hellas – Oppgjør etter gresk rett
HR-2016-1464-a – 29.06.1016 – Ansvar for trikk - skadelidtes medvirkning
HR-2016-00899 – 28.04.2016 - Forliksklager og foreldelse
HR-2016-00803-a – 19.04.2016 - BAL, selvmord og identifikasjon ved forsørgertap
HR-2015-01895-a - 16.09.2015 - Bilansvarsloven § 4
HR-2015-01865a - 14.09.2015 - Tapsbegrensningsplikt jf. skl. § 5-1 nr 2
HR-2015-1362a - 26.06.2015 - Utmåling av menerstatning jf. skl. § 3-2
HR-2015-1232a - 11.06.2015 - Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring
HR-2015-01092a - 20.05.2015 - Ny "direktekravsdom" fra Høyesterett
HR-2015-989a - 06.05.2015 - Solidaransvar for dugnadsarbeid jf. skl. § 5-3
HR-2015-981a - 05.05.2015 - Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret jf. skl. § 2-1
LG-2014-39291 - 16.02.2015 - Erstatningskrav mot Protector Forsikring etter tankeksplosjonsulykke i 2007