Saken gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse om tilbakebetaling av for mye utbetalt uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Det ble i dommen avgjort at skylddeling ved krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt uførepensjon ikke bare gjelder tilfeller der mottakers uaktsomhet er beskjeden.

NAV hadde ved en feil etterbetalt uførepensjon uten å gjøre fradrag for uførepensjon fra Statens pensjonskasse, jfr. samordningsloven § 28. Mottakeren burde forstått at det skulle vært gjort fradrag, men Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for anvendelse av den ulovfestede regelen om skylddeling at mottakerens skyld ligger i nedre sjikt av simpel uaktsomhet slik staten hadde anført.

Høyesterett fastslår i dommen at skylddelingsmomentene i folketrygdloven § 22-15 fjerde ledd bør tjene som rettesnor også for skylddeling på ulovfestet grunnlag. Trygderetten hadde ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av skylddelingsspørsmålet og avgjørelsen ble derfor kjent ugyldig.

En anførsel fra mottaker om at tilbakebetaling bare kan kreves hvis det er den samme pensjons -eller trygdeordning som har lidt tapet som også har begått feilen ble avvist.

Du kan lese hele dommer her.

Jan
Jan Aubert, advokat
24.06.2020