Lov om klageorgan for forbrukersaker trådte ikraft i 2016, og Finansklagenemnda er nå godkjent av departementet iht. lovens § 3.

For å tilpasse saksbehandlingen til de nye lovkravene, gjøres enkelte endringer i Finansklagenemndas saksbehandlingsregler. Endringene gjelder kun klager mottatt etter 01.01.2017, og andre saker vil fremdeles bli behandlet etter tidligere regler.

Loven oppstiller en saksbehandlingsfrist på 90 dager fra saksdokumentene mottas av selskapet og saken er klar til behandling (jf. lovens § 16). I denne perioden kan det som en hovedregel ikke gis fristutsettelse, heller ikke i feriene. Det er derfor viktig å merke seg at bl.a. fristen for å kreve nemndsbehandling også løper i rettsferien.

Alle klager vil som tidligere bli behandlet av sekretariatet først, før saken eventuelt kan fremlegges for en av nemndene, men de nye reglene medfører blant annet følgende:

Sekretariatets behandling
•Sekretariatet kan avvise saker innen 21 dager, bl.a. dersom klager ikke har forsøkt å løse saken med selskapet, klagen er grunnløs, eller den er til behandling hos en annen instans (jf. lovens § 14).
•Sekretariatet kan treffe realitetsavgjørelse i saker hvor det foreligger fast nemndspraksis eller prinsipiell avgjørelse (jf. lovens § 22). Avgjørelsen kan klages inn for nemnda innen 3 uker. Dersom avgjørelsen ikke påklages innen fristen, er selskapet bundet av sekretariatets avgjørelse. Fristen løper også i rettsferien.
•Sekretariatet har meklingskompetanse i saker hvor rettstilstanden er uklar eller resultatet er usikkert, og vil i slike saker kunne fremlegge forslag til minnelig løsning.

Nemndsbehandlingen
•Klager kan belastes et gebyr på kr. 200 for å kreve nemndsbehandling dersom sekretariatet har gitt avslag. Betalingen må finne sted innen fristen for å kreve nemndsbehandling på 3 uker. Fristen løper også i rettsferien. Fristoversittelse medfører at adgangen til å kreve nemndsbehandling bortfaller.
•Hvis klager gis medhold av nemnda, får selskapet en frist på 3 uker til å varsle om uttalelsen ikke aksepteres. Hvis selskapet ikke kommer med innvendinger innen fristen, er selskapet forpliktet til å følge nemndas uttalelse. Denne fristen løper ikke i rettsferien.

De nye vedtektene og saksbehandlingsreglene er vedtatt av avtalepartene og Finansklagenemndas styre. Disse kan du lese her.

KLCO, 06.01.2017