Dom Høyesterett 31.05.2017

Avhl. § 3-9 og standardhevningsfradrag

HR-2017-1073-A

I en sak mellom kjøper og selgers eierskifteforsikringsselskap, Protector Forsikring ASA, kom Høyesterett til at fradrag for standardheving ikke skal tas i betraktning ved vurderingen av om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med etter avhendingsloven § 3-9 andre punktum.

Kort tid etter overtakelse ble det oppdaget fuktskader på vegg mot baderom som følge av en lekkasje fra badet.
Utbedringskostnadene beløp seg til NOK 283 820,-. Kjøperne fremmet et krav og prisavslag ovenfor Protector Forsikring. Protector avviste kravet med henvisning til at fradrag for standardheving må tas i betraktning ved mangelsvurderingen og at forholdet dermed ikke utgjorde et vesentlig avvik.

Begrunnelsen for Protectors syn var at utbedringskostnad skal tillegges betydning i vesentlighetsvurderingen, og at denne normalt må utgjøre fem til seks prosent av kjøpesummen for at kravet til vesentlig avvik er oppfylt. Hvorvidt standardhevingsfradraget gjøres før eller etter vesentlighetsvurderingen vil dermed i mange tilfeller være av sentral betydning for mangelsvurderingen.

Høyesterett uttalte at utbedringskostnadene skal fungere som et uttrykk for alvorligheten og omfanget av avviket, og at man må vurdere hva som må til for å sette eiendommen tilbake i den stand som kjøper kunne forvente. På denne bakgrunn la Høyesterett til grunn at det ikke blir riktig å gjøre fradrag for standardheving i vesentlighetsvurderingen (før det foretas en prosentberegning).

Du kan lese hele dommen her

KLCO, 16.06.2017