Vant i Høyesterett!

Høyesterett har i dag avsagt kjennelse der det slås fast at skadevolder kan trekke inn hele erstatningsutmålingen i en sak der skadelidte bare har krevd dom for erstatningsansvar. Les kjennelsen her.
Avgjørelsen vil ha stor betydning fordi den vil begrense muligheten til å bruke prosessuelle grep for å skaffe seg en større rett enn den man i utgangspunktet har.
Vi gratulerer vår kunde med resultatet! Saken ble prosedert av vår kollega Terje Marthinsen.

VantiHøyesterett