I kjennelse 24.6.2020 opphevet Høyesterett Agder lagmannsretts kjennelse om avvisning av forsikringssak. Saken gjaldt spørsmål om Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2 tillot direktesøksmål mot skadevolders forsikringsselskap ved selskapets verneting.

Et lasteskip var sunket i Singaporstredet 16.12.2015 etter kollisjon med en kjemikalietanker. Kjemikalietankeren var forsikret i et norsk forsikringsselskap. I forsikringsavtalen var inntatt klausul om at direktekrav i utgangspunktet ikke kunne gjøres gjeldende mot forsikringsselskapet. Etter forsikringsavtaleloven §§ 1-3 og 7-8 er en slik klausul ikke bindende hvis sikrede er insolvent.

Rettighetshavere i lasteskipet tok ut søkmål mot det norske forsikringsselskapet i Norge. Forsikringsselskapet påstod saken avvist pga. manglende verneting i Norge. Flertallet i lagmannsretten kom til at det ikke var godtgjort insolvens hos sikrede og at søksmålet derfor måtte avvises.

Høyesteretts flertall på 3 dommere kom til at det måtte være avgjørende at norsk rett generelt åpner for direktekrav og at fremme av sak derfor ikke krevde bevis for insolvens hos sikrede. Et mindretall på to dommere var enig med lagmannsretten. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet i samsvar med flertallets vurdering.

Du kan lese hele dommer her.

Jan
Jan Aubert, advokat
03.07.2020