Dom Høyesterett 15.02.2019

Ansvar for personskade under kjøring med rib

Høyesterett har den siste tiden virkelig vist interesse for ansvar knyttet til
ulike fritidsaktiviteter (ridning / spinning / slalom / RIB-kjøring).

Dommen (HR-2019-318-A) avsagt 15. februar 2019 gjelder ansvar for personskade
under kjøring med RIB.

Faktum i denne saken var i korthet at den kommende bruden fikk en skade i ryggen i sitt eget
utdrikningslag da RIB`en med alle gjestene i høy hastighet kjørte inn i hekkbølgene bak en ferge.

Personskaden bestod i kompresjonsbrudd i ryggen som har medført en anslått varig medisinsk
invaliditet på mellom 14 og 36 prosent. Hun er innvilget 100 prosent uføretrygd.

Spørsmålet i saken var avgrenset til om eventselskapet er erstatningsansvarlig som følge av utvist uaktsomhet.

Eventselskapets generelle praksis ble funnet å være i tråd med RIB-forskriften og HMS-planen, og selskapet
beskrives som «seriøs og profesjonell aktør».

Høyesterett påpeker at det ved slike RIB-turer ligger en viss aksept av risiko i kunnskapen om at turen er noe annet enn
«et vanlig fjordcruise», men at det gjelder et strengt aktsomhetskrav for kommersielle aktører innenfor slike bransjer.

Den konkrete turen / kjøringen beskrives som ordinær - men det ble orientert i forkant og var klart for deltakerne at
de ville komme til å kjøre i bølger og at det innebar en viss risiko å være med på turen. Retten fant at å kjøre inn i
ca èn meter høye hekkbøler i max 30 knop vanskelig kunne karakteriseres som «et uventet og ekstraordinært
risikomoment» ved turen.

Høyesterett konkluderer med at eventselskapet ikke har brutt forskriftene som gjelder for denne typen RIB-kjøring,
og at det heller ikke for øvrig er påvist handlinger i strid med det passasjerene med rimelighet kan forvente. Ytterligere
påpeker Høyesterett bl a selv om det er et strengt aktsomhetskrav, «medfører ikke ethvert avvik fra optimal adferd at det foreligger
erstatningsbetingende uaktsomhet».

Høyesteretts konklusjon blir derfor - i likhet med lagmannsrettens dom - at eventselskapet frifinnes.

Du kan lese hele dommen her

KLCO, 20. februar 2019