Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) har publisert en uttalelse i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (COVID-19).

Den europeiske myndigheten for forsikrings- og tjenestepensjoner (EIOPA) har i tett kommunikasjon og samarbeid med de andre europeiske tilsynsmyndighetene og European Systemic Risk Board overvåket situasjonen Coronavirus / COVID-19 veldig nøye, da utbruddet fortsetter å forårsake forstyrrelser for husholdningene og virksomheter.

Det blir stadig tydeligere at utbruddet får betydelige konsekvenser for verdensøkonomien, inkludert finansielle tjenester.

Forsikringsgivere vil sannsynligvis møte vanskelige forhold i umiddelbar fremtid, både når det gjelder å navigere i utfordrende markedsforhold og ved å opprettholde driften, mens de tar skritt for å beskytte ansatte og kunder.

Forretningskontinuitet

  1. Det er spesielt viktig at forsikringsselskapene er i stand til å opprettholde tjenestene til kundene sine. I denne forstand bør forsikringsselskapene være klare til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre kontinuitet i virksomheten.

  2. For å tilby operativ lettelse som reaksjon på koronavirus, bør nasjonale kompetente myndigheter (NCAs) være fleksible når det gjelder tidspunktet for tilsynsrapportering og offentliggjøring om slutten av 2019. EIOPA vil koordinere detaljene i tilnærmingen.

  3. Videre vil på kort sikt EIOPA begrense sine forespørsler om informasjon og konsultasjoner til industrien til viktige elementer som er nødvendige for å vurdere og overvåke virkningen av dagens situasjon i markedet.

  4. EIOPA forlenger fristen for Holistic Impact Assessment for 2020 Solvency II Review med to måneder, til 1. juni 2020. I de kommende dager vil EIOPA kommunisere detaljer om utsettelse av ytterligere rapportering og informasjonskrav.

Solvens og kapitalstilling

  1. I henhold til Solvency II er EU-forsikringsselskapene pålagt å ha tilstrekkelig med kvalifiserte egne midler løpende for å dekke solvenskapitalkravet. Det risikobaserte solvenskapitalkravet gjør det mulig for forsikringsselskaper å absorbere betydelige tap og gi tillit til forsikringstakere og stønadsmottakere til at utbetalinger blir utført når de forfaller.

  2. Videre inkluderer Solvency II-rammeverket en stige for tilsynsinngrep mellom Solvency Capital Requirement og Minimum Capital Kravet, som er minimumsnivået for sikkerhet som et selskaps økonomiske ressurser ikke skal falle under. Dette gir mulighet for fleksibilitet i ekstreme situasjoner, inkludert tiltak for å forlenge utvinningsperioden for berørte forsikringsselskaper, for eksempel som forutsatt i artikkel 138 i Solvens II-direktivet.

  3. Dessuten har nylige stresstester vist at sektoren er godt kapitalisert og i stand til å holde tilbake alvorlige, men sannsynlige sjokk for systemet.

  4. Solvency II-rammeverket inkluderer også en rekke verktøy som kan brukes til å dempe risiko og innvirkning på sektoren. EIOPA og NCAs står klare til å implementere disse verktøyene, om nødvendig, på en koordinert måte, for å sikre at forsikringstakerne forblir beskyttet og finansiell stabilitet ivaretas.

  5. Ikke desto mindre bør forsikringsselskapene iverksette tiltak for å bevare sin kapitalstilling i balanse med beskyttelsen av de forsikrede, etter forsvarlig utbytte og annen utdelingspolicy, inkludert variabel godtgjørelse.

  6. Til tross for eksisterende verktøy og krefter, og sammen med nasjonale myndigheter og de andre ESA-ene og ESRB, vil EIOPA fortsette å overvåke situasjonen og vil iverksette eller foreslå EU-institusjoner alle nødvendige tiltak for å dempe virkningen av markedsvolatilitet for stabiliteten i forsikringssektoren i Europa og ivareta beskyttelsen av forsikringstakerne.

Uttalelse fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon EIOPA, oversatt til norsk av Kogstad Lunde & co

KLCO, 18.03.2020