Finanstilsynets rundskriv 24/2016

Foretak under tilsyn skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Nærmere regler om dette følger av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynets vurderinger av hvordan enkelte av lovens bestemmelser skal forstås, fremgår i denne veiledningen. Veiledningen gjelder for finansforetak, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskaper. Den erstatter rundskriv 8/2009.

Du kan lese hele veiledningen her.

KLCO, 06.01.2017