Finanstilsynets rundskriv 14/2016

Rundskrivet av 12.07.2016 omhandler de generelle informasjons- og rådgivningspliktene forsikringsforetakene har overfor forsikringstakerne og informasjonsplikten arbeidsgivere (forsikringstakerne) har overfor arbeidstakerne/enkeltmedlemmene. Rundskrivet omhandlet også krav til informasjon og rådgivning til fripoliseinnehavere som vurderer å gå over til fripoliser med investeringsvalg. Rundskrivet oppsummerer og presiserer også Finanstilsynets tidligere uttalelser.

I forbindelse med tegning av en forsikring og i forsikringsperioden skal forsikringsforetakene vurdere forsikringstakerens forsikrings- og sparebehov, informere om forventet avkastning, risiko og totale kostnader, samt fraråde mot produkter som ikke egner seg for forsikringstakeren. Ved bytte av underliggende investeringer gjelder også visse informasjons- og rådgivningsplikter.

Forsikringsforetakene skal informere forsikringstakerne dersom de mottar returprovisjon mv. Det er forsikringstakerens interesser som skal ivaretas ved valg av verdipapirfond og fondsløsninger. Finanstilsynet har observert at foretak tilbyr lav eller ingen andel indeksfond i investeringsvalgporteføljen. Dersom dette skyldes at indeksfond har lave forvaltningsgebyrer, anser Finanstilsynet dette som kritikkverdig.

Informasjons- og rådgivningsreglene gjelder også når forsikringsprodukt selges på nett. Dersom forsikringstakeren ønsker å bytte til en mer risikofylt investering, vil informasjonsplikten forsterkes.

For at eiere av pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller fripoliser med investeringsvalg skal kunne fatte en informert beslutning om valg av leverandør, skal informasjon om tilgjengelig fondsmeny, sammensetning av fondsprofiler og forvaltnings- og administrasjonskostnader alltid fremgå av leverandørenes nettsider, selv om det legges opp til at eieren kan ta kontakt med rådgiver for valg av portefølje.

Det er store forskjeller på hvilke kostnader som belastes pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis og fripoliser med investeringsvalg hos de ulike pensjonsleverandørene. Finanstilsynet legger til grunn at alle pensjonsleverandørene skal fremlegge regneeksempler for eieren som viser kostnadene ved valg av ulike fond.

Rundskrivet kan lastes ned her

Oslo, 11.08.2016