Dom Høyesterett 14.01.2019

Erstatningsansvar for treningssenter

Saken gjaldt spørsmål om et treningssenter var ansvarlig på objektiv grunnlag for personskade en kvinne pådro seg ved fall fra spinningsykkel. Anførsel om skyldansvar ble frafalt under saksforberedelsen for lagmannsrett. Kvinnen kom til skade ved at bolten som setet var festet til knakk da hun skulle sette seg på slik at hun falt bakover.

Treningssenteret ble frifunnet i tingretten mens lagmannsretten kom til at senteret kunne holdes erstatningsansvarlig. Lagmannsrettens begrunnelse for objektivt ansvar var i det vesentlige basert på at det forelå en upåregnelig svikt ved utstyret som tilfeldigvis rammet skadelidte.

Høyesterett tok utgangspunkt i at ansvar forutsetter realisasjon av en risiko som er stadig, typisk og ekstraordinær. Særlig har spørsmålet om risikoen er ekstraordinær stått sentralt i nyere praksis fra Høyesterett.

Sannsynlighet for skade som følge av brudd i setebolt ble vurdert å være lav. Videre ble konstatert at skadens mulige omfang ikke er alvorlig. En medisinsk invaliditet på omtrent 19 % må karakteriseres som en moderat skade. Endelig ble påpekt at treningssenteret ikke hadde skapt en risiko som oversteg dagliglivets risiko og senteret ble frifunnet.

Dommen vil bli nærmere belyst i KLCO fagtapas 31.1.2019; «Ansvar for fritidsaktiviteter».

Du kan lese hele dommen her

KLCO, 16. januar 2019