Saken gjaldt krav om forsikringsutbetaling på DKK 7 513 490 pluss renter etter brann som oppstod i en privat yacht på bedding i Danmark i september 2013. Forsikringsselskapet ble frifunnet og tilkjent sakskostnader. Retten fant klar sannsynlighetsovervekt for at forsikringstilfellet ble forsettlig fremkalt av ansatt B på vegne av båtens eier, arbeidsgiver og forsikringstaker A. Dommen er ikke rettskraftig.
Brannen oppstod i kabyssen i båten i forbindelse med oppvarming av raffinol i en gryte til fritering av vårruller. A og B forklarte at B forlot båten et kort tidsrom for å dusje mens komfyren stod på laveste styrke for å smelte fettet. Da B returnerte til båten veltet det røyk ut fra akterdekket. Båten ble påført store skader.
Dansk politi iverksette en omfattende teknisk og taktisk etterforskning. Denne viste blant annet at komfyren stod på maksimal styrke. Det ble ikke funnet feil på det elektriske anlegget som kunne forklare brannen. Videre ble det foretatt en rekke brannforsøk for å undersøke om den aktuelle gryten kunne ha selvantent. Disse forsøkene viste at gryten ikke kunne varmes opp til antennelsestemperaturen for raffinolen innenfor det tidsrom B var borte fra båten. Det var likevel ikke mulig for politiet å konkludere med på hvilken måte brannen hadde oppstått.
Straffesakene mot A og B ble henlagt av dansk påtalemyndighet på bevisets stilling.
Tingretten la på bakgrunn av bevisførselen til grunn at arnestedet for brannen var i gryten, eller i umiddelbar nærhet av den. Videre ble det under henvisning til blant annet de foretatte brannforsøkene samt påfallende omstendigheter omkring hendelsesforløpet lagt til grunn at brannen ikke kunne ha oppstått slik B hadde forklart. Elektrisk eller teknisk feil var utelukket som årsak, og det var ikke andre uvedkommende som hadde tilgang til båten. Det var ikke nødvendig for å retten å ta stilling til nøyaktig hvordan brannen ble påtent. Retten konkluderte med at tilførsel av bar ild i gryten fremsto som den eneste sannsynlige årsaken til brannen.
Tingretten la videre til grunn at forsikringstilfellet ble forsettlig fremkalt av B på vegne av eier A. Det ble vist til at båten hadde en høy verdi og hadde vært til salgs i åtte måneder på branntidspunktet uten kjøpstilbud. Videre hadde A tidligere anmeldt en rekke skader, herunder flere branner i båter, eiendom og bil, og hvor omstendigheter knyttet til majoriteten av særlig brannskadene var påfallende. Dette talte med tyngde for at brannen var påsatt forsettlig. Retten understreket videre at A og hans selskaper hadde betydelig gjeldsbelastning og svak likviditet, og at dette ga A et økonomisk motiv for brannstiftelsen.
Saken ble på vegne av forsikringsselskapet prosedert av advokatene Claus Krag Brynildsen og Tor Morten Austerheim.