Dom Høyesterett 30.03.2017

Informasjonsansvar - Pasientskadelovens § 2

Rt. 2017 s. 687

Informasjonsansvar, Pasientskadeloven § 2.

Staten ble frifunnet for ansvar i et tilfelle der hjertespesialist ikke hadde gitt pasienten informasjon om risiko for sykdom pasienten ikke hadde ved tidspunktet for undersøkelsen.

En 47 år gammel mann kontaktet 24.3.2011 lege pga. trykk for brystet, muskelsmerter i lår og overarm samt spenning i kjeven. Mannen ble 100 % sykemeldt og fikk kontrolltime hos fastlege samt 24 timers blodtrykksmåling. I kontakt med hjertespesialist 12. og 13.4.2011 ble han informert om at han ikke hadde hjerte- og karsykdom, men en myalgilidelse. Mannen ble ikke informert om sin noe høyere risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom eller hvordan han skulle forholde seg ved symptomer på hjerteinfarkt.

3.7.2011 fikk mannen hjerteinfarkt. Han kontaktet ikke lege umiddelbart da han trodde det dreide seg om stress og muskelsmerter. Lege ble kontaktet dagen etter og mannen ble straks innlagt på sykehus og operert. Etter hjerteinfarktet har mannen opplevd hjerterytmeforstyrrelse og nedsatt arbeidsevne.

Det var for Høyesterett ikke omstridt at informasjonssvikt generelt kan være en «svikt ved ytelsen av helsehjelp». Høyesterett kom likevel enstemmig til at betingelsene for ansvar etter Pasientskadeloven 2 ikke var oppfylt i den aktuelle saken. I avsnitt 37 og 39 slås fast at sammenligningsgrunnlaget skal være vanlig god praksis i vedkommende yrkesgruppe. I avsnitt 46 trekkes det opp et skille mellom tilfeller som gjelder informasjon om sykdomstilstander pasienten har og informasjon om risiko for fremtidig sykdom. Det foreligger ikke noen generell plikt for helsepersonellet i samsvar med Rt. 1998 s. 1538 til å informere nærmere om risiko for sykdom pasienten ikke har så snart risikoen overstiger fem prosent.

Høyesterett trakk videre frem at informasjonsplikten måtte vurderes i lys av den generelle risikoen for utvikling av hjertelidelse, og ikke det forhold at pasienten rent faktisk fikk et hjerteinfarkt. Det ble også lagt en viss vekt på at mannen gikk i stadig jobbrelatert angst og at det i totalvurderingen var et poeng i å unngå enda mer angst.

Du kan lese hele dommen her

KLCO, 17.04.2017