UDs reiseråd lyder slik
(kilde: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon)

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april men ble 3. april forlenget inntil videre.

Reiseforsikring dekker avbestilling av reise når Det norske Utenriksdepartement fraråder innreise til bestemmelsesstedet. Forsikringen har vanligvis unntak for utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre.
Reiseforsikringene i det norske markedet er ikke helt like. Mange selskaper presiserer i forsikringsvilkårene at UDs reiseråd må gjelde på tidspunktet for den planlagte reisen.
Enkelte selskaper krever ikke at det på tidspunktet for avbestillingen må være sikkert at UDs reiseråd fortsatt vil gjelde på planlagt reisetidspunkt. I så fall dekkes avbestillinger av reiser nå, uavhengig av avreisetidspunkt. Forutsetningen er at reiseutgiftene ble betalt før 14. mars, og flyselskap/reisearrangør ikke vil refunderer utgiftene før reisen er kansellert av flyselskapet/reisearrangøren.

De selskapene som har presisert at reiserådet må gjelde på tidspunktet for reisen kan, ut fra ordlyden i vilkårene, avslå å dekke avbestilling hvis det på avbestillingstidspunktet er usikkert om reiserådet fortsatt vil gjelde på tidspunktet for den planlagte reisen. Siden UD per i dag inntil videre fraråder reiser til alle land, er det usikkert om reiserådet fortsatt vil gjelde for eksempel i juli i år. De fleste selskaper følger imidlertid en praksis som går ut på at de likevel dekker avbestillinger for reiser som skal skje 14-30 dager frem i tid. Forutsetningen er at reisearrangøren ikke refunderer utgiftene.

Hvis reiserådet fortsatt gjelder på planlagt reisetidspunkt, vil reisen i de fleste tilfeller bli kansellert av operatøren og forsikringstaker vil (normalt) få refundert betalte reisekostnader av flyselskapet/reiseoperatøren. Forsikringstaker har en alminnelig tapsbegrensningsplikt. Prinsippet er vanligvis nedfelt i vilkårene i form av unntak for utgifter som dekkes av reisearrangøren. Forsikringstaker følgelig må uttømme refusjonsretten før han eller hun kan trekke på reiseforsikringen.

Kunder som nå selv avbestiller reise som skal finne sted senere enn 14-30 dager frem i tid, kan miste sin refusjonsrett og retten til dekning under reiseforsikringen. Et godt råd er derfor at man bør vente og se om reiserådet fortsatt gjelder når reisen er nært forestående. Da vil man ved avbestilling normalt enten får dekning av reisearrangøren eller av reiseforsikrings-selskapet.

Claus
Claus Krag Brynildsen
22.4.2020