NY DOM HR-2018-1281 A: Straffutmåling ved forsikringsbedrageri – Høyesterett ville ha ubetinget fengsel

Høyesterett avsa den 29. juni 2018 dom i straffesak om straffutmåling i sak som gjaldt forsikringsbedrageri.

Domfelte ble i oktober 2017 siktet for forsikringsbedrageri, jf straffeloven § 375, 2. ledd og dokumentfalsk, jf straffeloven § 361, første ledd bokstav a, for i mars 2017 å ha krevd kr 58 166 fra If forsikring ved bruk av falske kvitteringer og servicerapporter.

Vedkommende tilstod straks han ble konfrontert med forholdet, og han fikk aldri utbetalt beløpet. Saken gikk som en tilståelsessak i tingretten hvor vedkommende ble dømt til 45 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Påtalemyndigheten anket dommen med påstand om at straffen skulle vært fengsel uten vilkår. Frostating lagmannsrett avsa under dissens dom på ubetinget fengsel i 45 dager. Mindretallet ville forkaste anken.

Dommen i lagmannsretten ble anket til Høyesterett hvor siktede mente det var grunnlag for samfunnsstraff og påstod redusert straff.

Høyesterett avsa dom på ubetinget fengsel.

Førstvoterende i Høyesterett uttalte bla. at forsikringsbedrageri er en sakstype der allmennpreventive hensyn normalt gjør seg sterkt gjeldende, og at man derfor ikke er i kjernen av det området hvor lovgiver har signalisert økt bruk av samfunnsstraff.

Videre uttalte førstvoterende at det etter tidligere praksis i utgangspunktet skal reageres med ubetinget fengsel ved forsikringsbedrageri med mindre det er tale om «forholdsvis beskjedne beløp» eller det foreligger særlige forhold. Det kan altså reageres med samfunnsstraff der beløpet er lite eller handlingen av andre grunner er mindre straffverdig. I en tidligere sak for Høyesterett i 2003 ble det argumentert med at forsikringsbedrageri burde straffes likt med trygdebedrageri hvor Høyesterett på det tidspunktet la grensen på omtrent kr 30 000. Den gang ga flertallet uttrykk for at allmennpreventive hensyn med noe større styrke gjorde seg gjeldende ved forsikringssvindel og antydet en ramme på 20 til 25 000. Flertallet ville den gang ikke benytte samfunnsstraff ved et forsikringsbedrageri på kr 24 540. Prisregulert til dagens nivå skulle det tilsi rundt kr 33 000. Dette overslaget er benyttet i senere rettspraksis.

Høyesterett fant ikke grunn til å normere/fikser et bestemt beløp som innslagspunkt, men retten kom til at beløpet i seg selv ikke diskvalifiserer for samfunnsstraff. Etter en samlet vurdering kom likevel Høyesterett til at det måtte dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

Riksadvokaten har i kjølvannet av dommen oppfordret forsikringsselskapene gjennom skriv til Finans Norge til å fortsette med å anmelde saker, selv ved ganske små beløp, hvis saken er god bevismessig.

KLCO, 17.08.2018