LG-2014-39291 - 16.02.2015

Erstatningskravet mot Protector Forsikring etter en tankeksplosjonsulykke i 2007 førte ikke frem. Kogstad Lunde & Co v/advokatene Trond Werner Lunde, Claus Brynildsen og Tor Morten Austerheim prosederte saken for Protector Forsikring i ting- og lagmannsretten. Deler av saken ble av kravstiller påanket til Norges Høyesterett og anken ble nektet fremmet.

Saken gjaldt forsikringsoppgjøret etter en tankeksplosjonsulykke 24.05.2007. Fra høsten 2006 startet forsikringstaker mottak, rensning og oppbevaring av såkalt cocker gasoline (bensin med lavt oktantall og høyt svovelinnhold), på oppdrag fra et oljetradingsselskap. Renseprosessen foregikk ved at bensinen ble pumpet fra skip og inn på tankene hos forsikringstaker, tilsatt lut for å redusere svovelinnholdet, og så pumpet tilbake på skipet. Hensikten var å kunne omsette et renere bensinprodukt. I forbindelse med forsøk på å løse opp og fjerne avfallsstoffene som la seg i bunnen av tankene etter rensingen, ble det tilsatt saltsyre. Dette resulterte i en eksplosiv atmosfære i den aktuelle tanken, som medførte eksplosjon i denne og tilstøtende tanker, med betydelige materielle skader til følge.

En omfattende Økokrim-etterforskning avdekket at forsikringstaker manglet tillatelser fra både DSB og SFT til å drive denne virksomheten. Tidligere eier og styreleder, og daglig leder, ble i rettskraftige dommer i 2012 og 2013 dømt til fengselsstraffer på henholdsvis to år og fem måneder og to år, for brudd på forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven og arbeidsmiljøloven. Tidligere styreleder ble også dømt for forsikringsbedrageri mot Protector Forsikring og for grov utroskap overfor forsikringstaker i forbindelse med innkjøp av to erstatningstanker etter ulykken.

Nye eiere av tankanlegget tok ut stevning mot Protector Forsikring med krav om erstatning for tingskade, avbruddstap, riv & rydd og tredjemannstap på til sammen ca. kr 54 mill. under forsikringsavtalen. Protector Forsikring avviste kravet og gikk til motsøksmål med krav om tilbakebetaling av de ca. kr 14,3 mill. som forsikringsselskapet hadde utbetalt kort tid etter ulykken.

Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten. Protector Forsikring fikk medhold i at det var utvist svik i skadeoppgjøret jf. FAL § 8-1 fjerde ledd, og at ethvert erstatningskrav mot forsikringsselskapet falt bort. Protector Forsikring fikk også medhold i at erstatningen som var utbetalt måtte betales tilbake. Videre fikk forsikringsselskapet medhold i at det uansett var grunnlag for 100 % avkortning i erstatningen som følge av brudd på opplysningsplikten ved fornyelsen av forsikringsavtalen i desember 2006 (plikten til å informere om den endring av virksomhet og risiko som ble foretatt ved mottak og behandling av cocker gasoline), jf. FAL §§ 4-2 og § 4-1, og som følge av grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfelle, jf. FAL § 4-9. Lagmannsretten fant det ikke nødvendig å ta stilling til forsikringsselskapets anførsel om bortfall av tingskadeerstatningen som følge av ulovlig interesse.

Spørsmålet om Protector Forsikring kan kreve tilbakebetalt utbetalt erstatning ble påanket til Norges Høyesterett og anken ble nektet fremmet. Dommen fra Gulating er dermed rettskraftig.

22.05.2015