Saken gjaldt et søksmål fra to franske forsikringsselskaper, SMA SA og Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics mot det liechtensteinske Finanstilsyn (Finanzmarktaufsicht) («FMA»). Saksøkerne i hovedsaken hevder at FMA misligholdt sine tilsynsplikter overfor et liechtensteinsk forsikringsselskap, Gable Insurance AG, og at FMA må holdes ansvarlig for tap saksøkerne har lidt som følge av Gable Insurance AG’s konkurs.

To spørsmål ble forelagt EFTA-domstolen. Det første spørsmål gjaldt om Solvens II, særlig artiklene 27 og 28 og de tidligere direktiv, gir rettigheter for markedsaktører som saksøkerne, som kan danne grunnlag for erstatningskrav mot et tilsynsorgan som FMA. Det andre spørsmål gjaldt den nasjonale gjennomføring av de relevante EØS-bestemmelser.

EFTA-domstolen fant at erstatningsansvar for et tilsynsorgan for mislighold av EØS-rettslige plikter må vurderes på grunnlag av prinsippet om statens erstatningsansvar. EFTA-domstolen kom til at Solvens II ikke har til formål å garantere mot insolvens eller avvikling av forsikringsforetak, og markedsaktører er ikke beskyttet mot tap som følge av insolvens hos forsikringsforetak. EFTA-domstolen kom også til at verken Solvens II eller de tidligere direktiv ga uttrykkelige rettigheter for markedsaktører som saksøkerne i omstendigheter som i saken for den nasjonale domstol. Direktivene gir følgelig ikke grunnlag for et erstatningskrav mot et tilsynsorgan under prinsippet om statens erstatningsansvar. I lys av svaret på det første spørsmål, fant EFTA-domstolen at det ikke var nødvendig å svare det andre spørsmål.

Dommen kan du lese her.

Erik
Erik Fjeldstad, 01.03.2021