Kogstad Lunde & Co i EFTA-domstolen

Den 1. mars prosederte advokatene Terje Marthinsen og Tor Morten Austerheim for EFTA-domstolen.

Den aktuelle tvisten er mellom en tysk «Krankenkasse» (= tysk NAV) og et norsk forsikringsselskap.

En tysk statsborger ble skadet i en trafikkulykke mens han var på ferie i Norge. Krankenkassen dekket en rekke utgifter til behandling mv. for skadelidte, samt sykehusbehandling i Norge etter reglene om europeisk helsekort, og krevde utgiftene erstattet av det norske forsikringsselskapet. Utgiftene var ikke erstatningsmessige på skadelidtes hånd etter norsk rett og regresskravet ble derfor avvist (avvisningen var ikke begrunnet i skadeserstatningslovens § 3-7, men i årsaksbetraktninger, skadelidtes tapsbegrensningsplikt og avskjæring av tredjemannstap etter spesialisthelsetjenesteloven).

Det prinsipielle spørsmålet i saken er om det er tysk eller norsk rett som avgjør hvilke krav Krankenkassen har mot det norske forsikringsselskapet. Konkret gjelder saken forståelsen av Forordning nr 1408/71 artikkel 93 nr 1 (tilsvarende Forordning nr 883/2004).

Saken vil ha avgjørende betydning for hvilke regresskrav norsk forsikringsbransje må akseptere fra utenlandske sosiale institusjoner og forsikringsselskaper. EFTA-domstolens uttalelse forventes å foreligge i mai.

Interesserte kan kontakte Terje Marthinsen for nærmere opplysninger.

[EFTA]

KLCO, 2. mars 2017