Dom Høyesterett 18.10.2017

Skl. § 4-3, jfr. § 4-2 regress i ansvarsforsikring

Det oppstod brann i en eldre bygård under tining av frosset vannrør. Vannrøret lå i en lukket sjakt i et kjøkken. Tiningen foregikk ved at A brukte en hårføner mot røret via et lite hull i sjakten. Høyesteretts flertall (3 dommere) kom til at det var utvist grov uaktsomhet og at A’s ansvarsforsikringsselskap dermed ble regressansvarlig. To dommere kom til at det ikke forelå grov uaktsomhet. Det rettslige utgangspunktet når det foreligger forsikring er at forsikringsselskapet kan kreve regress i samme utstrekning som skadelidte. Regress forutsetter dermed grov uaktsomhet eller forsett. Vår sak gjaldt grov uaktsomhet.

En samlet Høyesterett tok ved den konkrete vurderingen utgangspunkt i Rt.1989 s. 1318. Grov uaktsomhet forutsetter et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Flertallet viste til at skadepotensialet var stort i dette tilfellet. Bruk av hårføner til tining frembyr ikke normalt noen stor risiko. Vurderingen i saken måtte likevel skje med utgangspunkt i de konkrete forholdene. A hadde ikke innsyn i sjakten, han visste ikke hva som befant seg der inne og kunne heller ikke følge med på det som skjedde. Situasjonen var ikke akutt og det forelå handlingsalternativer. Føneren kunne vært holdt utenfor hullet eller rørlegger kunne vært tilkalt. Sett hen til det store skadepotensialet kom flertallet til at den utviste uaktsomhet var grov.

Mindretallet var i den konkrete vurderingen enig med flertallet i at skadepotensialet var stort. Årsaken til at mindretallet ikke vurderte uaktsomheten som grov var at skaderisikoen var så liten. Det ble vist til at bruk av hårføner til opptining er svært vanlig og anbefalt metode. Det var heller ikke tidligere dokumenterte branntilfeller med slik årsak. Med utgangspunkt i skadeevnevurderingen på handlingstidspunktet kom mindretallet til at den utviste uaktsomhet ikke kunne anses å være grov. Avviket fra vanlig forsvarlig handlemåte var ikke tilstrekkelig markert.

Anken ble etter dette forkastet i samsvar med flertallets vurdering og ansvarsselskapet måtte også dekke saksomkostningene.

KLCO, 2.11.2017