«Første runde i saken mellom Codan Forsikring og Norefjell Ski & Spa AS endte med at forsikringsselskapet ble frifunnet.

Saken gjaldt spørsmål om deler av hotellets inntektstap som følge av nedstenging grunnet Covid-19 kunne kreves erstattet. Hotellet hadde tegnet en tilleggsforsikring mot tap av inntekt som følge av epidemisk utbrudd. Hotellet var stengt mellom 16.3 og 3.4.2020 i samsvar med vedtak fra kommuneoverlegen i Krødsherad kommune.

Hotellet anførte at forsikringen mot epidemi også omfatter pandemien landet stod i da tapet oppstod. Subsidiært ble tapet krevd erstattet som redningsomkostning, jfr. FAL § 6-4. Forsikringsselskapet gjorde bla. gjeldende at dekning for epidemi kun gjaldt for epidemisk utbrudd ved hotellet.

Oslo tingrett kom til at forsikringsvilkårene måtte tolkes slik at pandemien ikke gir grunnlag for utbetaling. Heller ikke etter reglene om redningsomkostninger. Viktig for tolkingen var bla. at premiens størrelse talte for en begrenset dekning og at partene ikke mente å gi forsikringen et slikt ekstraordinært nedslagsfelt som hotellet anførte. Når hensikten med nedstengningen ikke var å avverge eller begrense tap som falt inn under forsikringen kunne tap heller ikke kreves erstattet som redningsomkostning.

Siden hotellets krav er et av flere som kan reises under en konsernforsikringsordning med mange andre hoteller må det forventes at dommen kan bli anket».

Jan
Jan Aubert, advokat
19.03.2021