Når forsikringsselskapet helt eller delvis avslår et krav om erstatning, mister sikrede ifølge FAL § 8-5/18-5 andre ledd retten til erstatning dersom sak ikke er anlagt eller nemndsbehandling er krevd innen seks måneder etter at han eller hun fikk skriftlig melding om avslaget. Forutsetningen er at meldingen om avslaget inneholder informasjon om fristens lengde, hvordan den avbrytes og om følgen av at fristen oversittes.

Dersom sikrede fremsetter klage eller tar ut forliksklage innen seksmåneders-fristen, er sikredes krav i utgangspunktet i behold. Utfallet av klagen/forliksklagen kan bli at selskapet får medhold eller at saken avvises eller innstilles. Det følger av foreldelsesloven § 22 nr. 1 og tvisteloven § 18-3 andre ledd at virkningen av klagen/forliksklagen faller bort ett år etter at saken ble avsluttet i nemnd eller innstilt forliksrådet.

Det kan reises spørsmål om hvilken frist som gjelder i slike tilfeller. Er det tilstrekkelig at sikrede følger opp med fristavbrytende skritt innen foreldelsesfristene i § 8-6/18-6, eller mister sikrede retten til erstatning i medhold av FAL § 8-5/18-5 andre ledd, dersom fristavbrytende skritt ikke tas innen ett år etter avslutningen av saken i nemnd eller forliksråd? Situasjonen kan beskrives slik (forutsatt at sikrede hadde kunnskap om de forhold som begrunner kravet i 2019):

Tidslinje

Høyesterett har i Rt. 1997 s. 768 uttalt at forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd er å anse som en materiellrettslig foreldelsesregel. I Rt. 2001 s. 1457 har Høyesterett bemerket at forsikringsavtaleloven § 18-5 andre ledd kommer til anvendelse selv om foreldelsesfristen etter § 18-6 ikke er begynt å løpe. I HR-2018-1612-A, som direkte gjaldt et annet saksforhold, uttalte Høyesterett at foreldelsesloven § 22 gjelder i tilknytning til § 18-5 andre ledd. Videre bemerket Høyesterett at § 18-5 ikke sier noe om virkningen av fristavbrytelse og at dette spørsmålet reguleres av foreldelsesloven. Ved forliksklager gjelder tvisteloven § 18-3 andre ledd.

Etter mitt syn er det solid rettslig grunnlag for å konkludere med at kravet i situasjoner som er beskrevet ovenfor faller bort dersom fristavbrytende skritt ikke er tatt innen ett år etter avslutningen av saken i nemnd eller forliksråd. Det foreligger en dom fra Nordmøre tingrett fra november 2020 som kommer til dette resultatet. Dommen er anket til lagmannsretten. Vi skal gå nærmere inn i dette temaet i foredrag som skal avholdes 15.6.2021.

Har du spørsmål knyttet til det som fremkommer av innlegget, kan du ta kontakt med advokat (H)/partner Claus Krag Brynildsen på cb@klco.no/ tlf. +47 40 87 28 40.

Claus
Claus Krag Brynildsen
22.03.2021