Dom Høyesterett 20.12.2017

Regress, produktansvar og konstateringstidspunkt

Høyesterett avsa dom i «Spikersaken» 20.12.2017. Panel på flere hus ble skadet på grunn av at spikrene som ble benyttet ved bygging av husene rustet. Årsaken var mangelfull sinkbehandling av spikrene. Et forsikringsselskap A hadde utbetalt erstatning under en produktansvarsforsikring. Dette selskapet krevde regress av forsikringsselskap B som hadde hatt forsikringen tidligere.

Selskap A mente at skaden hadde oppstått i den tiden selskap B var ansvarlig. Høyesterett kom til at skaden måtte anses for oppstått først når skadene på treverket ble konstatert, og ikke allerede da feilen på spikrene ble oppdaget. Følgelig ble selskap A ansett for å være ansvarlig for skaden og fikk ikke medhold i sitt regresskrav.

Høyesterett uttalte seg også om anvendelsen av forsikringsavtale-loven § 8-5 første ledd mellom to forsikringsselskaper, og kom til at bestemmelsen ikke kunne påberopes av et forsikringsselskap som innsigelse overfor et annet selskaps regresskrav.

Du kan lese hele dommen her.

KLCO, 10.01.2018