Skadetallene for brukere av elsparkesykler går stadig oppover. Mer enn halvparten av skadene i juni 2021 skjedde mellom kl. 23.00 – 05.00 og 55% av alle som skadet seg i helgene var alkoholpåvirket. Det har også vært et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter.

For å ivareta sikkerheten til brukerne av elsparkesykler og medtrafikantene, har regjeringen bestemt å stramme inn regelverket og opplyser at følgende endringer allerede er besluttet og vil komme i løpet av våren 2022:

  • Den alminnelige promillegrense som gjelder for bil og andre motorvogner på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med elektriske kjøretøy.

  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til « motorvogn».

  • Aldersgrense på mist 12 år.

  • Påbud om bruk av hjelm for personer under 15 år.

I tillegg er følgende forslag sendt ut på høring:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, med en mulig høyere aldersgrense som følge av dette.

  • Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven.

  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de som gjelder for moped, jf forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 3-12.

Når det gjelder promillegrensen har regjeringen uttalt at det ikke er noen grunn til å fastsette en høyere promillegrense for kjøring med kjøretøy som allerede har dokumentert en svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker.

Omklassifisering fra sykkel til motorvogn vil være i tråd med at en elsparkesykkel grunnleggende sett er en motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon. Omklassifiseringen vil medføre at man går tilbake til den klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018, da Høyesterett i 2016 uttalte at en Segway, som var bestemt for å kjøre på bakken uten skinner, og som ble drevet frem av en elektrisk motor, ble omfattet av motorvogndefinisjonen i vegtrafikkloven § 2 andre ledd. Egenskapene ved kjøretøyet, herunder tyngde, fart og lettbevegelighet, talte også for at det måtte anses som motorvogn.

Regjeringen har videre uttalt at barn ikke har samme trafikkforståelse som voksne og derfor har krav på et særlig vern. Det bør derfor innføres en nedre aldersgrense og hjelmpåbud. Et generelt hjelmpåbud vil imidlertid være vanskelig å forene med det eksisterende utleiemarkedet, men dette er i det vesentlige rettet mot personer over 15 år.

Kogstad Lunde & Co representerer forsikringsselskaper og skadevoldersiden i alle slags skadesaker. Har du spørsmål knyttet til ansvar for fører av elsparkesykkel, eller avkortningsvurderingen etter oppstått skade, er det bare å ta kontakt!

Stig
Stig Norby, advokat
sn@klco.no

16.05.2022