I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, og 29 år siden partnerskapsloven trådte i kraft. Vi har kommet svært langt i løpet av disse 50 årene, men fortsatt opplever advokater og andre i advokatbransjen diskriminering som følge av sin legning. For advokatfirma Kogstad Lunde & co er det en selvfølge å støtte pride-markeringen da vi ønsker en bransje med toleranse som støtter opp under menneskets grunnleggende rett til å være seg selv. Hos oss er det plass til hele mennesket, og det ønsker vi også at skal være tilfellet i hele det norske arbeidslivet.

Forbudet mot diskriminering er et sentralt prinsipp i menneskerettighetene. Alle mennesker skal ha de samme rettighetene, uavhengig av rase, etnisitet, nasjonalitet, sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, språk, alder, helse, kjønnsidentitet og legning.

Man har altså en rett til å bli behandlet på samme måte som sin kollega, uavhengig av kjønnsidentitet og legning. I norsk rett finner vi forbudet mot diskriminering i arbeidslivet i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og i likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Både direkte og indirekte diskriminering er omfattet av forbudet.

Direkte diskriminering er hvor det skjer ulik behandling av like tilfeller uten noen saklig grunn. For eksempel om man ikke kalles inn til intervju fordi man har opplyst om sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning.

Indirekte diskriminering betyr at også en tilsynelatende nøytral bestemmelse, handling, praksis ol. også er forbudt dersom den reelt sett fører til diskriminering. Et eksempel på dette er forbud mot hund i kontorlokalene. Dette vil være diskriminerende mot personer med behov for førerhund.

Begge tilfellene av diskriminering er forbudt etter norsk lov.

Dette betyr ikke at all forskjellsbehandling er ulovlig. I visse tilfeller er det nødvendig for å oppnå et saklig formål. For eksempel kan det være nødvendig å legge vekt på språkkunnskaper i visse yrker. Såkalt positiv særbehandling er også tillatt, for eksempel at man kaller inn kvalifiserte søkere fra en underrepresentert gruppe til jobbintervju.

Hva gjør du dersom du opplever diskriminering på arbeidsplassen, rettet mot deg selv eller andre?

Alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 26 første ledd.

På arbeidsplassen er det i tillegg til å forebygge den mer klare forskjellsbehandlingen vel så viktig med holdningsskapende arbeid. Herunder er det viktig å slå hardt ned på upassende kommentarer eller handlinger som bidrar til stigmatisering. Ved å slå hardt ned på dette kan man få en inkluderende kultur på arbeidsplassen. Her kan vi alle være med på å gjøre en forskjell, både som arbeidsgiver og som kollega.

Opplever du diskriminering på arbeidsplassen kan du starte med å ta opp saken med de tillitsvalgte, verneombudet eller din nærmeste leder. Her kan du få hjelp til å håndtere saken og ta opp problemstillingen med din arbeidsgiver.

Opplever du at dette ikke fører noen vei kan saken bringes inn for Diskrimineringsnemnda. Det er gratis å få saken sin behandlet der. Du kan velge om du vil la deg bistå av en advokat eller ikke.

Har du spørsmål om diskriminering eller opplever å være utsatt for diskriminering kan Advokatfirma Kogstad Lunde & Co kontaktes på tlf. 23 35 88 26 eller advokat@klco.no.

Advokat Lene Hesselberg, 20.06.22