Kommune frifunnet for erstatningansvar

Bilde av Erik Fjeldstad

Advokat Erik Fjeldstad hos Kogstad Lunde & Co har nylig representert en kommune som ble saksøkt med krav på erstatning på grunn av påståtte feil ved byggesaksbehandlingen av søknad om midlertidig brukstillatelse jf. skadeerstatningsloven § 2-1 første ledd.

Tingretten frifant kommunen i en nylig avsagt dom, og saksøker ble dømt til å betale sakens omkostninger. Oppsummert kan tingretten ikke se noen forhold ved kommunens håndtering av søknaden om midlertidig tillatelse som hver for seg eller samlet bryter med de krav som tiltakshaver med rimelighet kan stille til kommunens byggesaksavdeling. Ifølge dommen er det intet å bebreide kommunen som uaktsomt. Det er etter rettens vurdering heller ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap. Dommen er ikke rettskraftig.

Mange kommuner blir saksøkt for påståtte feil ved byggesaksbehandlingen, og i noen tilfeller er kravet urettmessig. Advokatfirma Kogstad Lunde & Co har særlig kompetanse innen erstatningsrett, og vi tilbyr vår kompetanse til blant annet kommuner og forsikringsselskap. Vi arrangerer årlig et to dagers seminar om det offentliges erstatningsansvar for saksbehandlere, jurister og advokater som er ansatt i en kommune eller et forsikringsselskap. Dersom du ønsker å delta kan du lese mer her.

KLCO, 20.01.2020