Saken gjaldt spørsmål om det forelå ansvarsgrunnlag for informasjonssvikt og om det var årsakssammenheng mellom informasjonssvikt og merskade etter hjerneslag. Høyesterett kom enstemmig til at manglende informasjon om behandlingsvalg var en svikt ved ytelsen av helsehjelp, jfr. pasientskadeloven § 2. Høyesteretts flertall, 3 dommere, kom imidlertid til at merskaden var en for fjern og avledet følge av informasjonssvikten til at det kunne knyttes ansvar til den.

Pasienten ble innlagt med brystsmerter og det ble konstatert arterieflimmer og høyt blodtrykk. Han ble behandlet for tilstanden, men fikk ikke informasjon ved utskrivelsen om at man etter hjerteflimmeret ikke fant det nødvendig å behandle ham med blodfortynnende medikamenter. Et halvt år senere fikk pasienten et alvorlig hjerneslag som følge av rift i halspulsåren. Hjerneslaget ville ikke vært unngått selv om pasienten hadde vært under behandling med blodfortynnende medikamenter, men skaden ville blitt mindre.

Pasienten anførte at det forelå informasjonssvikt og at svikten var årsak til merskaden. Ved ansvarsvurderingen tok Høyesterett utgangspunkt i HR-2017-687-A Hjertesvikt der det konstateres at svikt kan foreligge selv om ingen er å klandre. Innvending fra staten om at brudd på informasjonsplikt ikke er ansvarsbetingende når behandlingen samlet sett har vært i tråd med god medisinsk praksis førte ikke frem.

Etter Høyesteretts flertall sitt syn kunne man ved årsaksvurderingen ikke ta utgangspunkt i den generelle risikoen ved ikke å få antikoagulasjonsbehandling. Merskaden ble av flertallet ikke ansett som utløst av den risikoen som var aktuell da behandlingen for hjerteflimmer ble gitt. Merskaden ble da ansett som en for fjern og avledet virkning av informasjonssvikten til å ha erstatningsrettslig vern.

Mindretallet mente det var tilstrekkelig nærhet når skadefølgen – hjerneslaget – lå innenfor det som behandleren måtte være forberedt på uavhengig av om merskaden var en realisering av risikoen knyttet til den opprinnelige diagnosen. Staten ble etter dette frifunnet i samsvar med flertallets vurdering.

Du kan lese hele dommer her.
Jan
Jan Aubert, advokat
03.07.2020