Saken gjaldt krav om erstatning for ulovlig hogst foretatt på organisert dugnad av flere hytteeiere og familiemedlemmer i fellesskap. Under dugnad i hytteområdet ble det ulovlig felt 80 trær på tomtene til festere som ikke deltok i dugnaden. Festerne krevde erstatning fra to av deltakerne som hadde tatt initiativ og ledet dugnaden.

De to skadevolderne anført for Høyesterett at ansvar forutsatte at det var begått straffbare handlinger i det ansvaret for felles handlinger ellers ville favne for vidt. For de skadelidte ble anført at vanlig uaktsomhet var tilstrekkelig for å statuere ansvar. Videre ble anført at det ved ansvar for felleshandlinger ikke kunne oppstilles noe krav om at den enkeltes handlinger var en betingelse for skaden.

Høyesterett fant i likhet med Sarpsborg tingrett og Borgarting lagmannsrett at de to skadevolderne hadde opptrådt uaktsomt. Det ble trukket frem at de to var initiativtakere til dugnaden og sentrale i planleggingen. De to var også blant de ledende deltakerne og hadde egeninteresse i den ulovlige hogsten. Hogsten hadde stor skadeevne siden felling av trær på fremmed grunn med sikkerhet ville medføre skade. Ansvar ble videre begrunnet med at de to skadevoldere ikke skaffet seg forsvarlig kunnskap om grensene. De tok ikke kontakt med eierne av festetomtene, de skaffet seg ikke pålitelig kartmateriale og de undersøkte heller ikke grensene i marka. Forekomst av straffbare forhold var ingen betingelse for ansvar i den aktuelle saken.

Høyesterett kom til at de to initiativtakerne kunne holdes ansvarlig for hele skaden selv om de fleste av trærne ble felt av andre dugnadsdeltakere. Det kunne ikke kreves at de to selv måtte ha felt trærne for å konstatere nødvendig erstatningsrettslig årsakssammenheng. Når flere dugnadsdeltakere i fellesskap hadde gjort en slik skade som her måtte de to initiativtakerne, slik de her hadde opptrådt, anses medansvarlige for hele skaden. Høyesterett påpekte at det i slike tilfeller var grunnlag for å lempe noe på det årsakskrav som ellers stilles. Det ble vist til flere kilder i juridisk teori og konkludert med solidaransvar for alle ansvarlige (avsnitt 38).

Spørsmålet om også andre dugnadsdeltakere kunne holdes ansvarlig falt utenfor sakens ramme. Det ble likevel påpekt at begrensninger i de andre deltakernes ansvar først og fremst ville ligge i kravene til skyld og adekvans. Det ble påpekt at den enkelte deltaker må ha opptrådt uaktsomt og at skadefølgen ikke må være en for fjern og avledet følge av handlingen eller unnlatelsen til at det er naturlig å knytte ansvar til den.

Dommen var enstemmig.

Du kan lese hele dommer her.

15.05.2015