Finanstilsynets rundskriv 5/2016 - Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II
Solvens II ble implementert i norsk rett fra 1. januar 2016. Hovedbestemmelser i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF), omtalt som nivå 1-bestemmelser, er tatt inn i lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), mens mindre sentrale direktivbestemmelser reguleres i forskrift til (Solvens II-forskriften), begge med ikrafttredelse 1. januar 2016. Dette regelverket suppleres med forskrift, fastsatt av Finanstilsynet (jf. Solvens II-forskriften § 53), som gjennomfører nivå 2-bestemmelser fra kommisjonsforordning (EU) 2015/35. EU-kommisjonen har vedtatt i alt 13 EØS-relevante tekniske standarder. Standardene er publisert i "Official Journal of the European Union". Rundskriv 15/2015 inneholder omtale av de 13 tekniske standardene som var publisert før 18. desember 2015. Dette rundskrivet inneholder omtale av ytterligere tekniske standarder som er publisert før 31. januar 2016.Finanstilsynet forventer at foretak under tilsyn forholder seg til disse, og vil i sin tilsynsmessige oppfølging legge disse tekniske standardene til grunn. Se Rundskriv 5/2016

Behandling av naturskadekapital under solvens II
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Endringene skal legge til rette for at skadeforsikringsforetakenes naturskadekapital kan regnes som ansvarlig kapital under Solvens II. Finanstilsynet legger heretter til grunn at foretakets naturskadekapital regnes som kapital i kapitalgruppe 2. Endringene i instruksen fastsetter at dersom foretaket opphører i en situasjon hvor det er insolvent, skal kravet om at oppbygd naturskadekapital overføres vederlagsfritt til naturskadepoolen anses å være en etterprioritert fordring. Etter endringene i instruksen kan naturskadekapitalen anses å tilfredsstille vilkårene for medregning som kapital i kapitalgruppe 2. Finanstilsynet vil legge dette til grunn heretter, med mindre eventuelle endringer eller presiseringer av Solvens II-regelverket skulle tilsi en fornyet vurdering.

Ettersom endringene i forskriften ble fastsatt i februar 2016, skal naturskadekapitalen medregnes som kapital i kapitalgruppe 2 med virkning fra rapporteringen pr. 31. mars 2016. For rapporteringen pr. 1. januar 2016 skal naturskadefondet (dagjeldende betegnelse) i utgangspunktet regnes som en forpliktelse, jf. vurderingene i kapittel 6 i Finanstilsynets notat som ble oversendt Finansdepartementet i brev av 19. juni 2014. Av hensyn til kontinuiteten i de rapporterte tallene har Finanstilsynet likevel besluttet at naturskadefondet skal medregnes som kapital i kapitalgruppe 2 også for rapporteringen pr. 1. januar 2016.
Se Forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool