Dom Høyesterett 07.06.2019

Krav mot takstmenn etter taksering av bolighus.

Bolighuset på eiendommen ble oppført i 1985. Veggene i kjelleren ble oppført som multimur. Byggemetoden ble benyttet på 1980- og 1990-tallet fordi den var billig og effektiv. I etter tid har det vist seg at denne byggemetoden var en uheldig løsning fordi den er svak for fuktpåkjenning.

Huset ble i august 2011 solgt for kr. 8 950 000. Som dokumentasjon ved salget var bla. vedlagt verdi- og lånetakst fra takstmann A. Eiendommen ble pusset opp og solgt videre i mai 2012 for kr. 10 550 000. Verdi- og lånetakst fra takstmann B var vedlagt salgsdokumentasjonen. I takstene var det kun angitt at kjellerveggene var i betong, ikke at det var en multimurkonstruksjon. Kjøperne ved salget i 2012 oppdaget i juli 2012 lukt i kjelleren. Det ble tatt hull i muren og oppdaget at det var benyttet multimur.

Kjøper reklamerte overfor selger og fikk medhold i krav om prisavslag både i tingrett og lagmannsrett. Unnlatelse av å omtale i taksten at det var multimur, eller at en slik mulighet var nærliggende, ble ansett som en manglende opplysning som falt inn under avhendingsloven § 3-7. Selger saksøkte der etter takstmennene og deres forsikringsselskap for tapet selger var påført i saken mot kjøper.

For Høyesterett gjaldt saken to spørsmål. Hvilken ansvarsnorm som gjaldt for de to takstmennene og om takstmennene hadde opptrådt i strid med aktuelle ansvarsnorm. Forsikringsselskapet anførte bla. at det for takstmann B var ansvarsnormen etter avhendingsloven § 3-7 «kjente eller måtte kjenne» til som gjaldt.

Høyesterett fastslo at det også for takstmann B var det strenge ulovfestede uaktsomhetsansvaret for profesjonsutøvere som gjaldt i saken. Ansvarsnormen etter avhendingsloven § 3-7 kunne ikke gjøres gjeldende for hans del. Når det gjaldt takstmann A var partene enige om at det var ansvarsnormen for profesjonsansvaret som gjaldt.

Når det gjaldt den konkrete vurderingen av takstmennenes forhold ble ingen av dem ansett å ha overtrådt ansvarsnormen og forsikringsselskapet ble frifunnet. Høyesterett viste bla. til forbehold tatt i taksten om at den var basert på visuell befaring og konkluderte med at takstmennene ikke opptrådte uaktsomt når de ikke oppdaget at det takserte huset var ført opp med multimur.

Du kan lese hele dommen her

KLCO, 21. juni 2019