Britisk Høyesterett har 3. august 2016 avsagt en prinsipielt viktig dom som gjelder fortolkningen av EUs 4. og 6. motorvognforsikringsdirektiv etter britisk rett.

Skadelidte som var britisk statsborger ble alvorlig skadet i Hellas som fotgjenger av en greskregistrert og uforsikret motorvogn. Hun rettet erstatningskrav mot motorvognforsikringsbyrået (UK MIB) i UK (tilsvarende Trafikkforsikringsforeningen i Norge). Problemstillingen i saken var om skadelidte har rett til erstatning etter erstatningsreglene i UK eller Hellas.

Dommen fastslår at erstatningskravet skal gjøres opp etter skadestedets erstatningsrett når skadelidte fremmer krav mot UK MIB i samsvar med gjeldende motorvognforsikringsdirektiv. Det er ikke overlatt til den enkelte medlemsstat å selv bestemme om erstatningsutmålingen skal skje etter nasjonal rett i skadelidtes hjemland eller etter rettsregler i andre medlemsstater der skadelidte eventuelt fremmer erstatningskrav.

Dommen avviker fra en tidligere avsagt dom fra Britisk Høyesterett av 2010 der erstatningskravet ble gjort opp etter britisk rett. Dommen av 2010 fastslo at erstatningskrav for skadetilfeller utenfor UK kan gjøres opp etter erstatningsreglene i UK hvis skadelidte hadde den nødvendige tilknytning til UK ved saksanlegg for domstolene i UK. Om den siste dommen generelt sett setter til side denne muligheten er ikke avklart.

Du kan lese ytterligere kommentarer om dommen på hjemmesiden til vår samarbeidspartner Lawfirm Kennedys. Hele dommen kan du lese her.

Oslo, 11. august 2016