Når man selv mister evnen til å ta vare på egne interesser blir vergemål aktuelt. For å slippe at Statsforvalteren overtar styringen kan man opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten er et privat alternativ til det ordinære vergemålet.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt sikrer fullmaktsgiveren at egne interesser blir ivaretatt på en god måte når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ta vare på seg selv. Fullmaktsgiveren får større mulighet til å bestemme over midlene sine og forvaltningen av disse. Fremtidsfullmakten sier hvem som skal representere fullmaktsgiveren og hjelpe fullmaktsgiveren med å ta avgjørelser for å kunne ivareta fullmaktsgiverens interesser. En fremtidsfullmakt kan også være med på å forbygge unødvendige konflikter eller forhindre at hus og hytter forfaller grunnet manglende vedlikehold.

I vergemålsloven er fremtidsfullmakt definert på følgende måte:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fullmaktsgiveren kan i fremtidsfullmakten oppnevne en eller flere personer som skal stå oppført som fullmektig. Det kan være en venn, et familiemedlem eller en annen person man har tillit til. Ofte kan det være lurt å oppnevne to personer hvor en har hovedansvaret og en er reserve som kan steppe inn hvis hovedfullmektigen er forhindret fra å gjøre jobben. Når man velger en nærstående som fullmektig sikrer man i større grad at både personlige og økonomiske interesser blir ivaretatt på en god måte i tråd med egne ønsker.

Fremtidsfullmaktens innhold

Fullmakten gjelder bare de områdene som er nevnt i fullmakten, og kan omfatte personlige og økonomiske forhold. Det er viktig at man tenker nøye gjennom hva man ønsker regulert i fullmakten, og at man spesifiserer de ulike områdene og oppgavene til fullmektigen. Forhold som kan reguleres i fremtidsfullmakten:
• Disponering av bankkonto og verdipapirer.
• Helse- og sosialområder.
• Forvaltning av eiendom og eiendeler, herunder også salg.
• Stifte/nedbetale gjeld.
• Fordeling av gaver og økonomiske midler.
• Forskudd på arv.
• Behandling ved sykdom.
• Betaling av regninger.
• Representasjon overfor offentlige myndigheter.

Formkrav

For at fremtidsfullmakten skal stå seg slik at fullmektigen kan representere fullmaktsgiveren og ivareta fullmaktsgiverens interesser, må fullmaktsgiveren være frisk nok til å forstå at vedkommende oppretter en fremtidsfullmakt. Fullmaktsgiveren må også forstå valgene det gis uttrykk for i fullmakten. For å unngå tvil om fullmaktsgiverens mentale helsetilstand på opprettelsestidspunktet kan det være greit å innhente en legeerklæring som bekrefter dette.

Forutsetninger som gjelder for fremtidsfullmakten:
• Fremtidsfullmakten må være skriftlig.
• Fullmaktsgiveren må være 18 år og forstå hva det innebærer å gi en fremtidsfullmakt.
• Fullmaktsgiveren må forstå både innholdet og fullmaktens betydning.
• Fullmaktsgiver må signere fullmakten.
• Fullmektigen må være en fysisk person.
• Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt.
• Vitnene skal undertegne fullmakten mens fullmaktsgiveren er til stede.
• Vitnene må være fylt 18 år og forstå betydningen av å undertegne som vitne.
• Fullmektigen selv kan ikke være vitne.
• Fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn kan ikke være vitne.

Dersom noen av formkravene ikke er oppfylt, eller Statsforvalteren er i tvil om fullmaktsgivers mentale tilstand på opprettselstidspunktet, vil ikke fremtidsfullmakten bli stadfestet. Man faller da tilbake på det ordinære vergemål, hvor vergen må følge lovens regler.

Fullmaktsgiveren står fritt til å endre eller trekke tilbake en fullmakt som er gitt. Det er ikke krav om en spesifikk årsak. Det eneste som kreves er at fullmaktsgivers mentale helsetilstand ikke er svekket i en slik grad at fullmaktsgiveren ikke forstår hva endringen innebærer.

Har du spørsmål, eller ønsker hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt, hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss på tlf 23 35 88 10 eller advokat@klco.no.

Tone
Tone Lenvik – 18.01.2023