Norges Høyesterett avsa 6.12.2023 dom i sak angående foreldelse av erstatningskrav for feil gjort av barnevernet. Kommunen gjorde gjeldende at erstatningskravene fra tre brødre som vokste opp under grov omsorgssvikt og overgrep på 50 og 60 tallet var foreldet. Brødrene anførte at det ikke gjaldt noen 20 års ytre foreldelsesfrist fordi skaden var voldt i ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet, jfr. foreldelsesloven § 9 nr. 2.

For Høyesterett gjaldt saken spørsmål om barneverntjenesten omfattes av begrepet “ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet” etter foreldelsesloven § 9 nr. 2. Hvis barneverntjenesten ikke var omfattet, ville krav ikke være foreldet. For brødrene opphørte ansvarsgrunnlaget senest ved myndighetsalder i 1975, 1979 og 1981. Dette var før loven i 2004 ble endret. For krav som ikke var foreldet ved innføringen i 2004, gjelder ikke 20 års fristen hvis skaden er voldt mens skadelidte er under 18 år. Partene var enige om at brødrene ikke kunne påberope seg dette alternativet.

Høyesterett anser at uttrykket “ervervsvirksomhet” etter en naturlig språklig forståelse omfatter aktiviteter med økonomisk formål av noe omfang og intensitet, jfr. HR-2018-577-A avsnitt 41. Videre mente Høyesterett sine fem dommere at “tjenesteytelser” kan ligge tett opp mot ervervsvirksomhet, men at det ikke er naturlig å likestille offentlig “myndighetsutøvelse” med “ervervsvirksomhet”.

Myndighetsutøvelse går i sin kjerne ut på å treffe beslutninger med virkning for borgerne i kraft av offentlig tildelt myndighet. Dette gjøres ikke i ervervsøyemed og er både prinsipielt og praktisk av en annen karakter enn ervervsvirksomhet, noe som var bekreftet i lovforarbeidene. Verken lovens verneformål for skadelidte eller reelle hensyn var avgjørende argumenter i motsatt retning, jfr. HR-2023-1637-A. Manglende tiltak i form av unnlatte undersøkelser, forebyggende tiltak og omsorgsovertakelse måtte i all hovedsak anses som mangelfull myndighetsutøvelse. 20 års fristen fikk dermed anvendelse og kravene var foreldet.

Har du spørsmål knyttet til foreldelse, erstatningsrett eller øvrige problemstillinger innenfor våre fagfelter generelt, hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss på telefon 23 35 88 10 eller advokat@klco.no.