I dommen fra Høyesterett var en ansatt blitt matforgiftet på en arbeidsreise til Indonesia. Han krevde en påfølgende hjertelidelse godkjent som yrkessykdom etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav b. NAV hadde godkjent hjerterytmeforstyrrelsen som yrkessykdom etter folketrygdloven § 13-4. Forsikringsselskapet avslo likevel krav med henvisning til manglende årsakssammenheng. Medisinsk sakkyndig hadde kommet til at årsakssammenheng ikke kan utelukkes, men var mindre sannsynlig. Spørsmål om faktisk årsakssammenheng ble ikke sluppet inn for behandling i Høyesterett. Kun rettsanvendelsesanken forelå til behandling.

Skadelidte anførte at lidelsen var en yrkessykdom etter yrkessykdomsforskriften § 1 bokstav h og at det da var forsikringsselskapet som måtte bevise at matforgiftningen åpenbart ikke var årsak. Forsikringsselskapet anførte at arbeidstaker, før den omvendte bevisbyrden slår inn, må sannsynliggjøre sykdom som er omfattet av yrkessykdomsforskriften.

Saken reiste spørsmål om rekkevidden av presumsjonsregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 andre ledd. Det var ikke omstridt mellom partene at Jakarta i Indonesia er et miljø med særskilt sykdoms- eller smittefare. Høyesterett skulle dermed ta stilling til om arbeidstakeren må sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng mellom sykdommen og komplikasjonen, eller om det i lys av presumsjonsregelen er nok at sykdommen kan være årsak til komplikasjonen.

Ordlyden i § 11 andre ledd talte etter Høyesteretts oppfatning for at arbeidstaker har bevisbyrden også for årsakssammenheng mellom påvirkning (smitte) og sykdom før den omvendte bevisbyrden slår inn. Med støtte i Rt-2012-1864 kom en samlet Høyesterett til at arbeidstaker har bevisbyrden også for årsakssammenhengen. At NAV hadde godkjent sykdommen som yrkessykdom var ikke en avgjørende innvending mot resultatet. Anken ble forkastet da lagmannsrettens frifinnende dom bygget på korrekt rettsanvendelse.

Flertallets syn i Rt-2012-1864 om at arbeidstaker må bevise årsakssammenheng mellom eksponering og løsemiddelskade får dermed tilsvarende anvendelse for andre yrkessykdommer med årsakskrav. Den omvendte bevisbyrden kommer først inn når arbeidstaker har bevist forekomst av yrkessykdom, inkludert årsakssammenheng der dette kreves etter lovgrunnlaget.

Har du spørsmål knyttet til yrkesskadeforsikringsretten, erstatningsrett eller øvrige problemstillinger innenfor våre fagfelter generelt, hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss på telefon 23 35 88 10 eller advokat@klco.no.