Høyesterett har i dom HR-2024-1184-A avklart hva som er særlig grunn som gjør det rimelig å nekte å fornye forsikringsavtale for en bygning som brukes som klubbhus for Hells Angels - forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd.

Saken gjaldt tvist om If kunne nekte å fornye forsikring for en bygning som ble brukt av en MC-klubb som et tilsluttet Hells Angels. Eiendommen hadde vært forsikret i If siden 2010. If varslet i medhold av FAL § 3-5 andre ledd at forsikringen ikke ville bli fornyet fra 2020.

Oppsigelsen ble begrunnet med at If ikke ønsker å tilby forsikring der selskapet har grunn til å tro at forsikringstakeren er involvert i organisert kriminalitet, som MC-klubber som er «1% MC-klubber». If viste til at bakgrunnen for selskapets policy var økt risiko som følge av virksomheten og faren for å bli involvert i forhold som innebærer hvitvasking av ulovlige midler.

Årlig forsikringspremie hadde i 10 år vært betalt i rett tid, og det hadde ikke vært meldt skader i forsikringens løpetid.

Høyesterett konkluderte med at forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd ikke kunne tolkes slik at manglende generell tillit basert på grunn av forsikringstakerens tilknytning til et kriminelt miljø kan begrunne å nekte fornyelse. Det samme gjaldt forsikringsselskapets overordnede samfunnsansvar og forretningsmessige begrunnede ønsker.

Lovens vilkår om at det må foreligge «særlige grunner» som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet, må forstås slik at det gjelder forhold av konkret betydning for den aktuelle forsikringsavtalen og den forsikringsrisikoen avtalen representerer, samt øvrige forhold av betydning for den avtalemessige gjennomføringen av forsikringsforholdet.

Ved den konkrete vurderingen la Høyesterett vekt på at forsikringen hadde løpt i 10 år uten anmerkninger. Opplysningsplikten var ikke misligholdt. Det var ikke ført bevis for at den kriminelle aktiviteten hadde hatt noen betydning for forsikringsforholdet.

Claus Brynildsen
Advokat/partner