De siste årene har det funnet sted en eksplosiv økning i bruk av elsparkesykler som har medført et ikke ubetydelig antall skader. Vi har den siste tiden fått løpende nye vedtakelser av regler for bruk av syklene, med sikte på å begrense antall skader. Siste nytt er at det nå er vedtatt at alle eiere blir pliktige til å tegne ansvarsforsikring for sin elsparkesykkel.

Forsikringsplikten inntrer for private den 01. januar 2023. Den som velger å anvende sin elsparkesykkel uforsikret etter dette tidspunktet risikerer ikke bare bøter, men også erstatningskrav i millionklassen dersom man skulle bli funnet ansvarlig for en alvorlig ulykke.

Forsikringsplikten inntrer som følge av at elsparkesykler omklassifiseres fra sykler til små elektriske motorvogner. De vil da falle inn under bilansvarslovens dekningsområde, herunder dens krav til ansvarsforsikring i § 15.

I media har det blitt problematisert at den enkelte elsparkesykkeleier kan møte på utfordringer i forbindelse med forsikringstegningen. Dette skyldes at det per dags dato ikke er noen godkjennings- eller registreringsplikt på elsparkesyklene, slik at identifisering i dag gjøres på bakgrunn av dens fabrikasjonsnummer.

Det er i dag et forskriftsfestet krav om at alle elsparkesykler skal være merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer. Undersøkelser av en rekke elsparkesykler viser imidlertid at svært mange ikke er forskriftsmessig merket. Dette kan by på problemer med å få den forsikret, og mange vil kunne ende opp med en sparkesykkel som ikke kan brukes lovlig.

En annen side ved dette er at mange av sparkesyklene er merket, men på en måte som for forsikringsselskapene kan anses utilstrekkelig. Dette skyldes at merkingen på visse sykler er gjort med lite solide klistremerker eller gjennom en app hvilket kan by på utfordringer med identifikasjon av den forsikrede elsparkesykkelen.

Slik det er lagt opp av Samferdselsdepartementet er det opp til forsikringsselskapene å legge føringer for hvilke krav de stiller til merking av elsparkesyklene for å kunne tilby ansvarsforsikring. Tiden vil dermed vise hvilke krav som vil kreves til merkingen av syklene.

En annen problemstilling som er reist er hvilke kostnader man som elsparkesykkeleier vil risikere å betale for forsikringen. Det er høy skadestatistikk, og både myndighetene og forsikringsselskapene anser skaderisikoen ved bruk av elsparkesykler som høy. Dette er forhold som normalt vil kunne gjenspeiles i forsikringspremien. Det foreligger dermed gode indikasjoner på at den enkelte elsparkesykkeleier må forberede seg en vesentlig økning i utgifter knyttet til elsparkesykkelen.

Advokatfirma Kogstad Lunde & co bistår i alle typer saker innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Har du spørsmål knyttet til forsikringsplikt for el-sparkesykler eller øvrige problemstillinger innenfor vårt fagfelt generelt, hører vi gjerne fra deg. Kontakt oss på tlf. 23 35 88 10 eller advokat@klco.no .

Fanny
Fanny Lunde – 06.07.2022