Høyesterett har i en ny dom HR-2024-708-A avklart at i saker hvor det tilkjennes både menerstatning og oppreisning, så skal ikke disse erstatningspostene samordnes.

Saken Høyesterett behandlet gjaldt erstatning etter et drapsforsøk. Lagmannsretten hadde redusert oppreisningsbeløpet på grunn av at skadelidte hadde blitt tilkjent en betydelig menerstatning. En høyesterettsdom fra 2014 åpnet for en slik samordning, og der viste Høyesterett blant annet til at prinsippet om at samme skade ikke skal dekkes to ganger talte for en samordning mellom menerstatningen og oppreisningen. Denne avgjørelsen har blitt kritisert i teorien.

Høyesterett har nå avklart at 2014-dommen ikke er gjeldende rett. Høyesterett sier i den nye dommen at verken ordlyden, forarbeider, formålene med erstatningsbestemmelsene eller reelle hensyn taler for en samordning av menerstatning og oppreisning. Prinsippet om at samme skade ikke skal dekkes to ganger er ikke så treffende ved erstatningsposter som gjelder ikke-økonomisk tap. Både menerstatningen og oppreisningen er poster det er vanskelig å sette en økonomisk verdi på.

I saker hvor skadelidte har krav på både menerstatning og oppreisning, blir altså størrelsen på oppreisningen ikke påvirket av menerstatningen.

Per Kristian Lundkvist
Advokat/partner