Agder lagmannsrett avsa den 28.03.23 dom der Drangedal kommune ble frifunnet for erstatningskravet fra en tidligere elev. Retten konkluderte med at kommunen hadde iverksatt adekvate tiltak for alle forhold som kommunen kjente til, både på barneskolen og ungdomsskolen. Ingen av kommunens ansatte hadde dermed utvist erstatningsbetingende uaktsomhet, og det er da ikke grunnlag for noe ansvar etter skl. § 2-1. Kommunen hadde også anført en rekke andre frifinnelsesgrunnlag, men lagmannsretten trengte ikke å konkludere i disse spørsmålene.

Vår kollega Terje Marthinsen var prosessfullmektig for Drangedal kommune i saken, og han har også bistått kommunen og dens forsikringsselskap i det større sakskomplekset som denne saken har vært en del av.

Du kan lese dommen her.

Har du spørsmål til dommen, eller ønsker du bistand i en kommuneansvarssak, treffes Terje på tlf. 90973474/ e-post: tm@klco.no