Norsk Lovkommentar (Gyldendal Rettsdata) har publisert kommentarer til naturskadeforsikringsloven forfattet av advokat/partner Erik Fjeldstad i Kogstad Lunde & Co.

Naturskadeforsikring er en privat finansiert forsikringsordning der det ytes erstatning for naturskader. Det rettslige grunnlaget for ordningen følger av lov om naturskadeforsikring (LOV-1989-06-16-70). Naturskadeforsikringsordningen har sitt utspring i en offentlig utredning fra begynnelsen av 1970-tallet. Et av hovedformålene var at erstatning for naturskade skulle dekkes av forsikringsselskapene etter forsikringsmessige prinsipper.

Klimaendringer og utvikling av hyppigere ekstremvær aktualiserer og dels utfordrer naturskadeforsikringsordningen i Norge. Erstatningene etter naturskader i 2023 ble rekordhøye, med nesten 4,2 milliarder kroner. Utviklingen viser at naturskadeforsikringen er blitt en betydelig kompensasjonsordning med stor betydning for samfunnet og de forsikrede.

Det har derfor vært viktig å gi grundige og utfyllende kommentarer til lovens bestemmelser, slik at aktører som arbeider med naturskadeforsikring får et best mulig grunnlag for lovforståelsen og rettsanvendelsen. Kommentararbeidet har vært tidkrevende, faglig utfordrende, og har styrket vår faglige kompetanse innen naturskadeforsikring. Vi takker Gyldendal Rettsdata for tilliten, og oppfordrer alle som arbeider med naturskadeforsikring om å bruke kommentarene.

Advokatfirma Kogstad Lunde & Co arbeider spesialisert innenfor erstatning- og forsikringsretten, der vår kompetanse også omfatter naturskadeforsikring. Ta gjerne kontakt med Erik Fjeldstad dersom du har innspill, eller behov for bistand i konkrete problemstillinger innen naturskadeforsikring.

Advokat/Partner Erik Fjeldstad
03.06.2024