Bakgrunnen for Høyesteretts dom HR-2022-1132-A var en personskade oppstått under fødsel. Barnet var 100 % medisinsk invalid og hadde et omfattende behov for omsorg og pleie. Lagmannsretten utmålte en erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter på kr. 200 000 årlig som et supplement til norske velferdsytelser selv om barnet var flyttet med sin familie til USA og ikke mottok ytelser fra Norge. Høyesterett kom til at lagmannsrettens rettsanvendelse var feil og at erstatningen måtte utmåles med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA. Dommer Bergsjø var førstvoterende i den enstemmige dommen av 8.6.2022.

I avsnitt 26 i dommen går frem at en vesentlig del av utgiftene til behandling, pleie og omsorg ville blitt dekket av det offentlige velferdssystemet hvis familien var blitt boende i Norge. I USA må foreldrene dekke slike utgifter selv eller gjennom forsikring. Høyesterett viker i avsnitt 60 tilbake for å forsøke å formulere generelle retningslinjer på bakgrunn av gjennomgåtte kilder. I den konkrete saken kom Høyesterett til at kravet om tilleggserstatning ikke skulle avskjæres. Merutgiftene kunne ikke anses verken unødvendige eller urimelige.

Betydelig vekt ble lagt på familiens tilknytning til USA, en tilknytning som var til stede allerede på skadetidspunktet. I tillegg fremhevet Høyesterett i begrunnelsen sterke menneskelige hensyn. I avsnitt 69 peker Høyesterett likevel på at begrepet «nødvendig og rimelig» også rommer en behovsstandard det må tas hensyn til ved den nye utmålingen. Lagmannsrettens dom ble etter dette opphevet.

Dommen åpner for konflikt og tvist i tilfeller der skadelidte flytter utenlands fordi prinsippet om fradrag for trygdeytelser kan fravikes i disse tilfellene. Hvilke konsekvenser ny rettstilstand vil få er likevel uklart siden resultatet er konkret begrunnet og Høyesterett uttrykkelig lar være å formulere generelle retningslinjer.

Vi i Kogstad Lunde & Co representerer norske og internasjonale forsikringsselskaper i alle typer saker innenfor erstatning- og forsikringsrett. Har du spørsmål knyttet til dommen og personskader spesielt, eller øvrige problemstillinger innenfor våre fagfelter generelt, hører vi gjerne fra deg!

Jan
Jan Aubert, advokat
10.06.2022