Det er for tiden høysesong for vannskader i hus og hytter. Skadetall fra Finans Norge viser at det ble meldt inn svært mange vannskader i 2023 og med de lave temperaturene i år, er det fare for at det vil bli minst like mange skader i år. Forsikringsforetakene har inntatt sikkerhetsforskrifter i forsikringsvilkårene. Hvis forskriftene brytes, kan det føre til relativt store avkortninger i erstatningene.

Her er eksempler på vanlige sikkerhetsforskrifter som er gitt for å hindre at frost- og vann skader oppstår:

  • Hus og hytter må være tilstrekkelig oppvarmet slik at du unngår frostskade.

  • For bolighus som er forlatt mer enn en måned (eller tre uker) stilles det krav om at hovedstoppekran skal stenges, tappekran skal åpnes og at man skal kontrollere at tappekranen er tett.

  • Hytte som forlates i mer enn tre døgn fra 1.10 til 1.4: hovedstoppekran skal stenges og tappekran skal åpnes.

  • Ellers i året: er hytta forlatt i mer enn 15 døgn gjelder samme forskrift som for perioden 1.10 til 1.4. (Noen vilkår: alltid 3 døgn).

  • Noen vilkår sier at kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann, skal ha automatisk avstengning med føler i områder hvor lekkasje kan oppstå.

I Finansklagenemndspraksis er «tilstrekkelig varme» tolket med utgangspunkt i en normalnorm for minste oppvarming på 75Wper kvm, se FinKN-2021-1227.

Sikkerhetsforskrifter for å hindre snøtyngdeskader krever at man skal fjerne snø fra tak mv. før snømengden overstiger bygningens bæreevne. I Nemndspraksis er det lagt til grunn at forskrift av denne type skal tolkes slik at sikrede skal fjerne snø når snømengden overstiger takets ordinære bæreevne, se FinKN-2018-889.

Det stilles i alle tilfeller krav om at sikrede må være mer enn lite å legge til last for at brudd på sikkerhetsforskrift skal medføre avkortning. Bruddet må også være en nødvendig forutsetning for skaden.

Avkortning kan finne sted under hensyn til arten av den aktuelle sikkerhetsforskriften, skyldgraden, årsaksforløpet og forholdene forøvrig, jfr. forsikringsavtaleloven § 4-8 tredje pkt.

Avkortningsnivået i nemndspraksis ved brudd på sikkerhetsforskrifter om vann- og frostskader ligger mellom 15 og 50 %, men det forekommer også at høyere grad av avkortning godtas, se for eksempel FinKN-2021-1277.

I Avkortningsnemnda sine avgjørelser AKN-2311 og 2236 var reaksjonene på brudd på sikkerhetsforskrift om snøtyngdeskader henholdsvis 37 og 50 %.

Kogstad Lunde & Co representerer forsikringsselskaper og skadevoldersiden i alle slags skadesaker. Har du spørsmål knyttet til brudd på sikkerhetsforskrifter, avkortningsvurderingen etter oppstått skade eller andre spørsmål, er det bare å ta kontakt!