Saken gjaldt gyldighet av Trygderettens kjennelse i sak om yrkesskadeerstatning. Spørsmålet var om brannmenn utsettes for kjemisk påvirkning i arbeidet som kan fremkalle prostatakreft. Avgjørelsen avklarer at prostatakraft ikke kan regnes som yrkessykdom for brannmenn.

Den tidligere brannmannen fikk i 2011 prostatakreft og fremsatte krav om å få sykdommen godkjent som yrkesskade. NAV avviste brannmannens krav om yrkesskadeerstatning og fikk medhold i Trygderetten og lagmannsretten. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var med hvilken sikkerhet man kan si at brannmenn utsettes for en kjemisk påvirkning som kan fremkalle prostatakreft. Godkjenning av sykdom etter loven forutsetter at sykdomsbildet er karakteristisk for den aktuelle påvirkningen.

Det var ikke tvilsomt at prostatakreft er en sykdom som kan likestilles med yrkesskade dersom det er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng mellom sykdommen og den yrkesrelaterte påvirkningen. Grunnforutsetningen for å presumere årsakssammenheng mellom sykdom og påvirkning etter folketrygdloven § 13-4 er at det ut fra foreliggende medisinsk kunnskap er sannsynlighetsovervekt for at den aktuelle typen påvirkning er egnet til å forårsake den aktuelle typen sykdom. Folketrygdloven krever ikke en klar og ubestridt sammenheng mellom sykdommen og yrkesutøvelsen, men det må være sannsynlighetsovervekt.

Etter omfattende gjennomgang av medisinsk forskning kom Høyesterett til at usikkerheten var for stor til å anse det som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannsyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Vilkåret for å få godkjent sykdommen som yrkesskade var dermed ikke oppfylt.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til dommen eller behov for bistand i saker om yrkesskade.

Les dommen her.

Jan
Advokat (H) Jan Aubert – 13.12.2022