Vi streamer alle våre foredrag, og opptakene legges deretter inn i vårt videoarkiv. Det er dermed mulig for deg å se det foredraget du vil, når du vil og hvor du vil.

Du kan kjøpe individuell tilgang til enkeltforedrag i katalogen, og du kan kjøpe et individuelt abonnement som både gir deg digital tilgang til alle foredragene i katalogen samt digital tilgang til alle foredragene som streames i abonnementsperioden (enkelte heldags- eller flerdagsseminarer som vi arrangerer i samarbeid med andre er unntatt fra abonnementsordningen).

Priser for digital tilgang til enkeltforedrag som ligger i vårt videoarkiv:
- Foredrag som varer inntil 60 minutter koster kr 800. Foredrag som varer over 60 minutter koster kr 1.100.
- Heldagswebinarer som inneholder flere foredrag koster kr 3.490 for én dag/kr 5.990 for to dager.

Individuelt abonnement på digital tilgang koster kr 600 per mnd. Det gjelder for 6 måneder ad gangen og fornyes automatisk dersom du ikke sier det opp.
Dersom du/din arbeidsgiver er kunde hos oss, får du ekstra abonnementsfordeler, herunder muligheten til fysisk deltakelse på foredragene uten ekstra kostnad – se ikonet om firmaabonnement.

Bare ta kontakt med oss på advokat@klco.no og si oss hvilket foredrag/webinar du ønsker å se, så gir vi deg tilgang til dette i en hel uke.

Dersom dere ønsker å kjøpe en «avdelingstilgang» som gir dere mulighet til å vise foredrag én gang på storskjerm i lokalene deres (for så mange deltakere dere måtte ønske), er prisen 7 x prisen på enkelttilgang. Er dere flere enn 7 personer, lønner det seg altså å kjøpe en slik avdelingstilgang (men den gir mindre fleksibilitet enn om alle har sin egen tilgang).
Vi trenger navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer til den/dem som skal ha abonnement eller personlig tilgang. Dersom dere skal ha en avdelingstilgang, trenger vi navn, e-post og mobilnummer til den lederen som skal ha tilgang, samt opplysning om hvilken dag dere ønsker å vise foredraget.
Vi har selvsagt lagt til rette for at alle våre foredrag og seminarer skal kunne godkjennes som etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsprogram.


Videoforedragsarkiv per 23.08.22:

Personskade:
- Hjemmearbeidstap 59 min
-Strømskader og årsakssammenheng 1 t 11 min
- CRPS - vurdering av faktisk og rettslig årsakssammenheng 2 t 5 min
- Tinnitus - vurderingen av faktisk og rettslig årsakssammenheng 1t 50 min
- Edisjonsplikt i personskadesaker 57 min
- Årsakssammenheng til tapsleddet 1t 51 min
- Årsakssammenheng i nakkeslengsaker. 2 t 1 min
- Erstatningsutmåling av inntektstap. 1 t 36 min
-Erstatning i tap av forsørger 30 min
- Fast kostnad eller særforbruk 53 min
- Bastrup-tillegget 55 min
- Rammelånenes inntog 47 min
- Etterlattes plikt til selvforsørgelse 40 min
- Nyere retts- og nemndspraksis om tap av forsørger 1 t 4 min
- Gjenopptak av personskadesak 55 min
- Menerstatning 1t 35 min
- Utenlandske skadelidte som flytter hjem etter skade. Skadeoppgjør, faktaavklaring og utmåling 1 t 53 min
- Standardisert inntektstapserstatning til barn 52 min
- Postcommotio og kravet til årsakssammenheng 1t 53 min
- Foreldelse i personskadekrav - FL § 9 1 t 26 min
- Skadeserstatningslovens § 3-7 42 min
- Endringer fra ICD-10 til ICD-11 i diagnostikk av traumerelaterte psykiske lidelser 1 t 4 min
- Krav om erstatning for psykiske skadefølger, utfordringene ICD-11 vil gi 47 min
- Regress i yrkesskadesaker; når, mot hvem og hvordan? 48 min
- Fastsettelse av inntektstap for selvstendig næringsdrivende 1 t 34 min
- Skadelidtes tapsbegrensningsplikt 1 t 14 min
- Løsningsorientert saksbehandling av personskadesaker 2 t 14 min
-Renter og skattefrie poster - er det fleksibilitet i sluttforhandlingene? 48 min

Forsikringsrett:
- Nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten 1 t 18 min
- Meldefristen i FAL §§ 8-5 og 18-5 52 min
- Kollektive forsikringsavtaler 49 min
- Ny FAL - særlig om selskapets informasjonsplikt ved salg 53 min
- Uriktige opplysninger ved tegning av skadeforsikring jf. FAL §§ 4-1 og 4-2 45 min
- Tredjepersoners rett etter forsikringsavtalen jf. FAL § 7-1 flg 34 min
- Gjennomgang av nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten 1 t 36 min
- Ny lov om forsikringsformidling 49 min
-Endringer i forsikringsavtaleloven 59 min
- HR-2021-2404-A FAL §§ 8-5 (2) og 8-6 (3) 43 min
- Yrkessykdom og Covid-19 55 min
- Bærekraft i forsikring 48 min
- Avkortning jf. fal §§ 4-8 og 4-9. 48 min
- Foreldelse etter FAL 1 t 9 min
- Ansvarsforsikring og MVA 57 min
- Fal § 4-14 40 min
- Redningsomkostninger FAL § 6-4 45 min
- Dobbeltforsikring FAL § 6-3 42 min
- Identifikasjon i skadeforsikring 51 min
- Gjennomgang av nyere nemndspraksis og rettspraksis innen forsikringsavtaleretten 1 t 14 min
- Kravet til plutselig og uforutsett i tingskadeforsikring 47 min
- Personopplysningslovens unntak fra informasjonsplikt og innsynsrett i intern saksforberedelse 1 t 1 min
- Personvern og GDPR i forsikring (skadeoppgjør) 1 t 53 min
- Utjenlig forsøk i sviksaker - ulovlig interesse og hvitvasking. 1 t 20 min
- Periodisering av forsikringstilfellet 44 min
- Svik ved tegning av personforsikring 37 min
- Grov uaktsomhet i ulykkesforsikring 42 min
- Erstatning for utgifter til juridisk bistand 1 t 2 min
- Bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. FAL 20-3 38 min

Ansvar/regress:
-Ansvar ved gravearbeid 48 min
- GDPR – Forsikringsskadeoppgjør og regress 1t 46 min
- Forsettsbegrepet FAL §§ 4-9 og 13-8. 1 t 2 min
-Barns erstatningsansvar i regressrunden. 1 t 18 min
- Styreansvar. 1t 21 min
- Unntaksbestemmelsen i Bal.§ 2 (1) b, jf. HR-2021-822-A. 53 min
- Ansvarsgrunnlag ved sprengningsskader. 1 t 1 min
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Erstatningsutmåling og regressoppgjør. 1t 50 min
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Vurderingen av årsakssammenheng 2t
- Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Defineringen av ansvarsgrunnlaget. 1t 48 min
- Gjenoppbygging etter flomskade. 52 min
- Spedisjonsansvar - NSAB 2015 - Fraktførers ansvar for skade 1 t 48 min
- Regress – hva er det? Hovedregler og utgangspunkter 23 min
- Regress – forholdet mellom erstatning og forsikring 35 min
- Regress mot tjenesteyter med kontrollansvar 38 min
- Knock for knock-klausuler, ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring 47 min
- Foreldelse av regresskrav 44 min
- Yrkesskade og RTV-avgift 14 min
- Dobbeltforsikring og regress 13 min
- Regress fra og mot utlandet 25 min

Det lille avbrekket i hverdagen:
- Stretching for kontorkropper 12 min
- Quiz om forsikringsselskapene, fagdag 18.06.20 14 min

Det årlige seminaret om det offentliges erstatningsansvar
Disse seminarene er ikke omfattet av abonnementsordningen, men abonnement gir kr 500 i fradrag på kursprisen på kr 5.990 for 2 dager/ kr 3.490 for 1 dag.

Det offentliges erstatningsansvar 2022:

Dag 1
- PTSD etter mangelfull inngripen fra barnevernet eller mobbing i skole, medisinsk gjennomgang 1t
- PTSD etter mangelfull inngripen fra barnevernet eller mobbing i skole, medisinsk gjennomgang. 45 min
- Foreldelse av erstatningskrav mot kommunen i barnevern- og mobbesaker. 45 min
- Siste års rettspraksis. 1t
- Utmåling av erstatning for skade på barn. 30 min
- Kommunens rolle som rettighets- og pliktsubjekt etter EMK og de erstatningsrettslige følgene av dette. 1t

Dag 2
- Varslingssaker og ansvar etter arbeidsmiljøloven. 1t
- Kommunens ansvar for uaktsom byggesaksbehandling. 45 min
- Raset i Gjerdrum: Samarbeidet med kommunen og forsikringsbransjens bidrag 1t
- Raset i Gjerdrum: Protector sin rolle og erfaringer 45 min
- Offentlige anskaffelser i et erstatningsrettslig perspektiv 1t 30min

Det offentliges erstatningsansvar 2021:

Dag 1
- Hvilke krav kan innbyggerne stille til kvaliteten på kommunaltekniske tjenester og kommunalt eide bygg? 1t
- Ansvar for skade forvoldt av brannvesenet. 45 min
- Forsikringsdekning for fortsatt drift. 45 min
- Hvilke forsikringsdekninger har kommunen egentlig behov for? 45 min
- Kommunens ansvar for skade «som et avløpsanlegg volder» 45 min
- Siste års rettspraksis. 45 min

Dag 2
- Norsk barnevernspraksis og EMD. Hva er status i februar 2021? 45 min
- Bevisvurderingen i mobbe- og barnevernsaker. 45 min
- Mobbesakene i Drangedal 21 min
- Spørsmålsrunde 30 min
- Omsorgsovertakelse, sakkyndigoppnevnelse og samvær. De materielle spørsmålene bak HR-2020-663-S 1t
- Erstatningskrav mot barnevernet begrunnet i omsorgsovertakelse. 45 min
- Praktisk håndtering av erstatningskrav mot kommunen. 45 min