Finans Norge Forsikringsdrift har nylig publisert svindelrapporten for 2023. Rapporten som baserer seg på innrapporterte tall fra forsikringsselskapene viser rekordtall for forsikringssvindel avdekket i fjor.

Rekordtallene kan tyde på at forsikringsselskapene har økt oppmerksomhet og systemer som gjør det lettere å avdekke svindel, samtidig som det fortsatt er et stort mørketall.

Det svindles mest i privat skadeforsikring, med innbo-, bil- og reiseforsikring, men det er i syke- og ulykkesforsikring man finner de høyeste beløpene der gjennomsnittet ligger på 1,7 millioner kroner. I skadeforsikring ligger gjennomsnittet på 132 000 kroner. Totalt har forsikringsselskapene avslått krav, med henvisning til FAL, i 1 473 saker på til sammen 491 millioner kroner. Det er en økning på 26 % fra 2022.

Det antas at tider med trang økonomi grunnet høy inflasjon og økende renter kan trigge flere til å forsøke seg på forsikringssvindel. Spesielt personer i aldersgruppen 25-30 år utmerker seg på svindeltoppen av forsikring for motorkjøretøy. Personer i aldersgruppen 30-39 år utmerker seg i stedet på syke- og uføreprodukter, reise og innboforsikring. Svindlerne kommer fra alle samfunnslag og det finnes derfor ingen stereotyp som gjør svindleren lett å gjenkjenne.

Typiske eksempler ved forsikringssvindel er overdrevne skadekrav hvor forsikringstaker fører opp gjenstander på skadelisten som ikke har blitt skadet. Det kan også være tilfeller hvor forsikringstaker dikter opp en historie som ikke har skjedd i virkeligheten eller dokumentforfalskning hvor forsikringstaker finner bilder på nett som skal dokumentere gjenstanden som hevdes å ha blitt skadet.

Forsikringsselskapene opplever større pågang fra organisert kriminalitet nå enn tidligere hvor også hvitvaskingsbestemmelsene gjør seg gjeldende. I disse sakene kan forsikringstakeren kreve forsikringsutbetaling for verdier som er anskaffet gjennom straffbare handlinger og forsikringsskadehendelsene kan være nøye planlagt sammen med flere andre.

Finans Norge Forsikringsdrift administrerer skaderegisteret FOSS der alle skadesaker som meldes inn blir registrert. FOSS-registeret gir en oversikt over forsikringstakerens skadehistorikk. Finans Norge Forsikringsdrift administrerer også ROFF, registeret for personforsikring. ROFF inneholder opplysninger om pågående saker overfor andre forsikringsselskap. Det er kun forsikringsselskapene som er medlemmer i Finans Norge som har tilgang til registrene.

Både politiet, NAV og forsikringsselskapene erfarer at kriminaliteten har blitt mer kompleks og organisert. Som ledd i kampen mot organisert kriminalitet har partene et mer utstrakt samarbeid for å forebygge og oppdage svindel. I forsikringsselskapenes interesse ligger fremfor alt å beskytte kundemassen slik at de ikke skal belastes med høye forsikringspremier som følge av store utbetalinger til svindlere. Det er samtidig i samfunnets interesse at forsikringssvindel undersøkes og oppklares. Riksadvokaten oppfordrer forsikringsselskapene til å anmelde saker der det finnes grunnlag for svik.

Når forsikringssvindel avdekkes kan dette medføre alvorlige konsekvenser for forsikringstakeren, men det kan også ramme andre som står som medforsikrede i avtalen, eksempelvis ektefelle og barn. Når det er avdekket svik har forsikringsselskapet adgang til å si opp enhver forsikringsavtale som det har med sikrede og nekte utbetaling i ethvert forsikringskrav, noe som gjør at man plutselig kan stå uten både forsikringserstatning og forsikringsavtaler. I de alvorligste sakene risikerer svindleren politianmeldelse og fengsel der strafferammen er på inntil 6 år. Selv om svindlet beløp er lavt, kan dette medføre ubetinget fengsel.

Vi har tidligere nevnt et eksempel med falske kvitteringer i vår omtale av Høyesteretts dom HR-2018-1281 A og som endte med ubetinget fengsel for forsikringstaker.
Se nyhetsarkivet https://klco.no/nb/aktuelt/nyheter/hr-2018-1281

Rapporten til Finans Norge Forsikringsdrift kan leses i sin helhet her:
https://www.forsikringsdrift.no/siteassets/dokumenter/svikrapport-2023.pdf

Har du behov for bistand ved mistanke om svik?

Ta gjerne kontakt med oss i Kogstad Lunde & Co dersom du eller selskapet ditt trenger bistand med juridiske vurderinger og rettslige prosesser i sviksaker.

Faver AS bistår forsikringsforetak og offentlige virksomheter med granskning og utredning for avklaring av faktum. Se mer på deres nettside: https://faver.no/nb

Annika Wedde
Advokat